Проект – № 824565 „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“ с акроним TeRRItoria (Territorial Responsible Research and Innovation Through the involvement of local R&I Actors)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, схема H2020-SwafS-2018-2020 „Наука с и за обществото“

Обща стойност – 1 999 833.75 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 65 812.50 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 37 месеца (1 февруари 2019 г. –  28 февруари 2022 г.)

Партньорство по проекта – консорциум от 13 организации (местни и регионални власти и институции, НПО) от 8 страни – членки на Европейския съюз, които си сътрудничат за подобряване на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално на програмите за инвестиции за растеж и развитие, повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екологичните иновации и опазването на околната среда.

Участват: Европейска фондация за наука – Страсбург, Франция (координатор); Дружество за знания и иновации (К&И) – Рим, Италия; Университет „Архус“ – Архус, Дания; Област Централна Македония – Солун, Гърция; Норвежки технологичен университет (NTNU) – Тронхайм, Норвегия; Фондация за приложни изследвания и комуникации – София, България; Консорциум „Астер“ – Болоня, Италия; Асоциация на агенциите за развитие EURADA – Брюксел, Белгия; Център за европейски политики „Еревнон“ – Солун, Гърция; Фонд за технологии – Хвидовре, Дания; Община Габрово – Габрово, България; Съвет на окръг Тронделаг – Стайнхер, Норвегия; Агенция за регионално развитие в североизточна Румъния – Пятра Нямц, Румъния.

Водеща идея

Подходите, политиките и практиките, свързани с отговорните научни изследвания и иновации, разработени към момента в научноизследователски институти и университети, могат да бъдат адаптирани към подходите, политиките и практиките на регионалното и териториалното управление. Следвайки тази идея, са разработени така наречените „териториално отговорна наука и иновации“ чрез експериментално въвеждане на поредица от мерки в пет предварително определени европейски региона – четири административни области и една община. Петте региона имат представители в консорциума на проекта и са избрани с цел да се покрие достатъчно широк спектър от региони в Европа, а именно:

 • Област Централна Македония (Гърция);
 • Област Емилия-Романя (Италия);
 • Област Тронделаг (Норвегия);
 • Югоизточен регион на развитие (Румъния);
 • Община Габрово (България).

Обща цел

Изследване на различни възможности и предизвикателства пред внедряването на концепцията за „Отговорна наука и иновации“ (ОНИ) в европейски региони и територии. Основен стремеж е да се изведе на преден план темата за ОНИ в дебатите за развитие на научноизследователския и иновационния капацитет на местно и регионално равнище, както и да се привлекат заинтересованите страни към процеса на обогатяване на политиките за регионални научни изследвания и иновации в рамките на стратегиите за интелигентна специализация.

Специфични цели

 • Въвеждане на конкретни и измерими промени в системите за научноизследователска и развойна дейност в рамките на изброените по-горе територии, включително община Габрово;
 • Въвеждане на конкретни и измерими институционални промени в регионалните организации, участващи в проекта TeRRItoria, които да допринесат за превръщането на отговорната наука и иновациите в неотменен елемент от процеса на планиране на въпросните организации;
 • Подобряване на разбирането за това как отговорните изследвания и иновациите могат да се адаптират на регионално равнище;
 • Усъвършенстване на процеса по прилагане на териториалната стратегия за интелигентна специализация чрез изследване на взаимодействията с отговорната наука и иновациите.

Дейности

С помощта на Фондация за приложни изследвания и комуникации (ПИК) в община Габрово е направено детайлно проучване на екосистемата за научни изследвания и иновации. Приложеният инструментариум включва:

 • база данни с основните участници; база данни с вече съществуващи практики на отговорни изследвания и иновации на територията на петте региона, разглеждани от проекта; мрежа за наблюдение на регионалния риск, обхващаща социални, икономически, демографски и културни рискове; мрежа за оценка на регионалните политики, разработени на различно ниво на управление;
 • инструменти за анализ върху състоянието на регионалната система за научни изследвания и иновации – използване на инструменти, разработени в рамките на Платформата за интелигентна специализация, Европейската клъстерна обсерватория, Регионалния иновационен индекс и онлайн платформата за стратегии за интелигентна специализация „Online S3“.

*Фондация ПИК подкрепя Община Габрово при експерименталното въвеждане на мерки за отговорни иновации и наука на територията на общината.

Резултати и положителни ефекти

 • Разработване и прилагане на по-отворена, прозрачна и демократична система за научни изследвания и иновации в дефинираните територии;
 • Оценка на дейностите и представяне на доказателства за общественото, демократичното, екологичното, икономическото и научното въздействие в участващите региони;
 • Привличане на заинтересованите страни в процеса по развитие на науката и иновациите;
 • Засилване на сътрудничеството между Технически университет – Габрово и бизнеса;
 • Подобряване на информираността на бизнеса за местните стратегии за интелигентна специализация и възможностите за финансиране.

Публикации

Заедно за бъдещето на Габрово

Младите хора могат да планират бъдещето на Габрово

Община Габрово развива научните изследвания и иновациите

„Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART) Европейски механизъм за градско развитие (European City Facility)