Младите хора на Габрово могат и следва да участват в планирането на бъдещото развитие на града – това намерение се открои като водещо решение по време на проведената на 28 февруари 2020г. среща-дискусия на тема „Заедно за бъдещето на Габрово“.

Събитието, организирано от Община Габрово, съвместно с Фондация за приложни изследвания и комуникации и с подкрепата на Института за пазарна икономика, бе въвеждащата среща по проект TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, финансиран по програма Хоризонт 2020.

Участие в събитието взеха Таня Христова, кмет на община Габрово, Невена Петкова, областен управител на област Габрово и проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на Технически университет – Габрово.

Дискусията, чийто домакин бе Технически университет – Габрово, бе открита с встъпителни думи и представяне на проект TeRRItoria. Представени бяха дейностите, извършвани в рамките на проекта в регион Габрово – един от 5-те европейски региона, в които се проучват и експериментират подходите на териториално отговорни изследвания и иновации. Като водеща беше откроена целта да се постигне публично участие в процесите на планиране с акцент  разработване на Стратегия за интелигентна специализация. При изпълнението на проекта ще се прилагат подходите на отговорните изследвания и иновации. Научната общност, образователните среди, местната власт, бизнеса и структурите на гражданското общество съвместно ще осъществяват процесите на стратегическо планиране.

В срещата участие взе Венцислав Козарев, програмен мениджър във Фондация „Приложни изследвания и иновации“, който представи аспектите на иновационното планиране чрез мобилизиране на териториалното развитие. Той подчерта, че териториалното планиране включва предизвикателства като мобилност, миграция на хора, капитал и познания, но в Габрово има достатъчно подкрепящи фактори, които да подпомогнат развитието – съществуващата научно-изследователска и иновационна екосистеми, както и доброто сътрудничество между обществените сектори. В рамките на възможните инструменти за постигане на планирано развитие Венцислав Козарев открои т. нар. отворена наука, чрез която може да се изгради макрорамка, свързваща иновациите с местните общности и техните интереси. Това би провокирало научния процес да излезе извън обичайната си среда и да комуникира своите постижения с по-широк кръг от заинтересовани страни.

Икономическият поглед към бъдещето на Габрово бе представен от Петър Ганев от Института за пазарна икономика, който изведе на преден план инвестиционния профил и общинския план за развитие на Габрово. Именно актуалната инвестиционна среда в региона има потенциала да зададе и подхода за развитие на икономиката, като един от най-важните сегменти в него е развитието на индустриалните зони в града.

В дискусионната част на срещата бяха обсъдени и няколко важни стъпки, които да подпомогнат бъдещото планиране за развитието на Габрово. Сред тях с особена важност се открои отчитането мнението на младите хора, техните интереси, таланти и амбиции. Част от предложенията бяха - разработване на анкетна форма за ученици и младежи и привличане на млади хора, които да вземат пряко участие в изграждането на плана за развитие на града. Като важен аспект в планирането бе отчетено и намирането на контакт с бизнеса чрез проучване на неговите нуждите и потенциал за развитие. Важен етап в представянето на местния бизнес е и популяризирането на локалните производства пред младите хора.

Предстоят още срещи по проект TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, а очакванията са да бъдат полезни и продуктивни, така че бъдещото развитие на Габрово да получи своя реален образ, а процесът да провокира нови идеи и предизвикателства.

Жълт код за силен вятър е обявен за 3 март в габровска област
2 март 2020
Отменя се официалният ритуал от честванията на Шипка на 3 март, празничната програма в Габрово и организираният транспорт за граждани остават без промяна
2 март 2020