Проект – № 101033787 „Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ с акроним BeSMART (Bulgarian Energy Efficiency Forum on Smart Finance for Smart Buildings)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“; приоритет „Сигурна, чиста и ефективна енергия“; схема „Дейности за координация и подкрепа“

Обща стойност – 545 986.25 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 33 000.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 36 месеца (1 май 2021 г. –  30 април 2024 г.)

Участници в проекта – консорциум от 11 организации (местни и национални институции, браншови и неправителствени организации): Фондация „Център за енергийна ефективност – ЕнЕфект“ (координатор); Агенция за устойчиво енергийно развитие; „Еконолер СА“ (България); Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес; Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“; Университет по архитектура, строителство и геодезия; Алианс за енергийна ефективност; Камара на строителите в България; Национален доверителен екофонд; Община Габрово; Столична община.

Водеща идея

Преходът към нисковъглеродна икономика изисква по-висока енергийна ефективност и по-добро управление на енергията, навлизане на нови специализирани услуги и развитие на финансовите механизми. Това предизвикателство е особено актуално в сградния сектор, където използваният в момента механизъм за 100-процентова безвъзмездна финансова помощ при обновяване на многофамилни жилищни сгради трябва да се реформира в по-устойчива схема за финансиране. Тя трябва да е социално приемлива, да осигурява участието на уязвимите потребители и в същото време да поставя по-високи критерии за енергийна ефективност и екологични ползи.

Обща цел

Разработване и прилагане на политики и финансови механизми в подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност и изпълнението на европейските инициативи за устойчиво енергийно развитие на национално и местно равнище.

Целеви групи

 • Банки, други финансиращи институции и ЕСКО;
 • Представители на централната власт – основно от министерствата на финансите, икономиката, енергетиката, регионалното развитие и благоустройството и принадлежащите им изпълнителни агенции;
 • Местни и регионални власти;
 • Национални асоциации – строителни, МСП и индустриални организации, потребителски асоциации и различни доставчици на услуги;
 • Мозъчни тръстове и академични среди;
 • Широката общественост и гражданите;
 • Медии.

Дейности

 • Въвличане на всички заинтересовани страни в открит диалог;
 • Разпространение на добри практики, инициативи и инструменти;
 • Изграждане на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит;
 • Провеждане на девет национални кръгли маси с широко медийно отразяване;
 • Изготвяне на препоръки за разработване на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност.

Резултати и положителни ефекти

 • Активно участие и ползване на информация от „първа ръка“ за дизайна на новите финансови схеми за енергийна ефективност;
 • Повишен потенциал за разработване и управление на проекти за дълбоко енергийно ефективно обновяване на сградите;
 • Подкрепа на местните планове за устойчива енергия и изменение на климата до 2030 г. и на стратегиите за обновяване на сградите;
 • Тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна бедност и по-добро качество на въздуха.

Публикации

Възможностите за финансиране на бизнеса представи седмият форум „Инвестиции в устойчива енергия“

Информационна дипляна

Връзки и контакти

Сайт на проекта

Фейсбук страница на проекта