Какво развитие ще има Габрово?

Какъв е социално-икономическият профил на града ни?

Къде са силните и слабите ни страни?

На тези и много други въпроси отговор даде, състоялата се на 23 юни 2020г. конференция по проект TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, финансиран по програма Хоризонт 2020 и реализиран от Община Габрово, съвместно с Фондация за приложни изследвания и комуникации и Институт за пазарна икономика.

По време на събитието бяха представени резултатите от проведените анкети, анализи и проучвания за бъдещото развитие на Габрово.

Конференцията откри Таня Христова, кмет на община Габрово, която сподели, че очаква през следващите години да имаме възможността заедно да чертаем визията на нашия регион, за да можем да го видим такъв, какъвто бихме искали да го оставим на нашите деца.

„Габрово да бъде място, където има възможности за изява, място, което е отворено за партньорства и място, което се отличава със своя дух на предприемчивост и иновации. Предстои много работа и ангажираност, не само от институциите, но и от представителите на бизнеса, от младите хора, от габровци. В новия програмен период ни очакват много ангажименти, сред тях е и разработването на План за интегрирано развитие на община Габрово и той няма да се фокусира само върху това, което имаме като потенциал в географските черти на региона, а ще търси различни партньорства. Целите са амбициозни, а задачата на всички нас е много отговорна, защото заедно ще трябва да очертаем бъдещото развитие на Габрово“, заяви Таня Христова.

Инвестиционният профил на Габрово, който показва основните социално-икономически предимства и възможности на нашата територия, беше представен от Петър Ганев, от Института за пазарна икономика. В своята презентация той обобщи получените данни от проведената онлайн анкета сред учениците и младежите в Габрово и изводи от проучването сред бизнеса и политиците. Представен бе детайлен социално-икономически анализ на града и региона, базиран на изводи от данните на различни показатели за 10-годишен период. Разгледано беше позиционирането на града спрямо други градове и региони по отношение на множество критерии, като специален акцент беше поставен върху демографията. Изложено беше какви са възможните взаимодействия и потенциалът за развитие на икономически зони с различен мащаб. Градът и регионът бяха очертани в своята обобщена цялостна визия с перспективи за развитие и потенциал.

Отчетени бяха силните и слабите страни на региона. Като основни предизвикателства бяха изведени: влошаващата се демография - отлив на млади хора, водещ до отрицателен механичен прираст при младежите, слаба свързаност с основните жп направления, липса на собствен ресурс в общината за инвестиции и липса на инструменти за публично-частни партньорства. Като силни страни на Габрово бяха посочени: развити производства с висока добавена стойност, ръст в икономиката на услугите с фокус върху ИКТ и професионалните дейности, рекордна заетост и значително нарастване на  възнагражденията, много културно-исторически обекти, уникални музеи, наситен културен календар, високи резултати на учениците в средното образование, пълен обхват на децата в училищата, наличие на университет със съответстващ на икономиката профил, капацитет и опит в управление на големи инвестиционни проекти, успешни инвестиции в устойчивото опазване на околната среда.

Развитието на човешкия капитал, задържане на талантите, приток на инвестиции и развитие на Габрово в посока на иновации и промишленост са от водещо значение в ориентирането на процесите към бъдещ просперитет на града.

При дискусията, Галина Михнева, изпълнителен директор на Габровска търговско-промишлената палата, направи  предложение с два акцента. Първият от тях е ключовата необходимост от териториална свързаност Север-Юг. Вторият – интернет покритие на региона. Регионът на Габрово е специфичен като география, а интернет свързаността има отношение за развитие на малките населени места като „дигитални села“.

С поглед към бъдещите планове за ново стратегическо планиране, очертаване целите и задачите в развитието на Габрово в контекста на бъдещето на Европа бяха и финалните думи в конференцията, с които ръководителят на проекта за Община Габрово д-р инж. Десислава Колева, обобщи свършеното до момента и пожела при следващи срещи да бъдат дискутирани конкретни идеи и проекти, които да станат отправна точка в планирането на Габрово за период 2021 – 2027г.

Събитието се проведе в рамките на проект TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, финансиран по програма Хоризонт 2020.

Нови имена в книгата "Дарования и постижения"
25 юни 2020
Напомняме - гратисният период на зоните за платено паркиране изтича на 30 юни
25 юни 2020