Проект – № 864212 „Европейски механизъм за градско развитие“ (European City Facility)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Обща стойност – 16 000 000.00 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 60 000.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 12 месеца (23 септември 2021 г. –  22 септември 2022 г.)

Партньорство по проекта – консорциум от 5 организации: Европейска асоциация на местните власти в енергиен преход (Energy Cities – водещ партньор) – Франция; Консултантска агенция в областта на околната среда (Adelphi) – Германия; Алианс за климата (Climate Alliance) – Германия; Консултантска агенция в областта на енергетиката и околната среда (Enviros) – Чехия; Европейска федерация на агенции и региони за енергия и климат (FEDARENE) – Белгия.

Водеща идея

Градовете и общините играят ключова роля за устойчив европейски енергиен преход. Те имат възможности за изграждане на цялостни програми за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия. Въпреки че потенциалът за реализиране на инвестиционни проекти от местните власти е огромен, все още съществуват сериозни пречки. В много случаи липсват надеждни, стабилни и достатъчно зрели инвестиционни концепции, които да включват икономически и правен анализ, структура и принципи на управлението, основна стратегия за финансиране и пътна карта за изпълнение и мониторинг. Такива инвестиционни концепции са първоначална предпоставка за достъп до различни източници на финансиране и именно те са във фокуса на Европейския механизъм за градско развитие.

Обща цел

Индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 града и общини в Европейския съюз.

Целеви сектори

 • Обществени сгради;
 • Сгради с интегрирани възобновяеми енергийни източници;
 • Жилищни сгради;
 • Инсталации за преработка на органични материали от пречиствателна станция за отпадъчни води и от депо за отпадъци;
 • Други източници за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия чрез системи за когенерация.

Дейности

 • Предпроектно проучване за оценка на потенциала за производство на енергия от ВЕИ (фотоволтаици) върху покривите на фабрики, разположени в Северната индустриална зона на Габрово;
 • Подпомагане за разработването на технически чертежи и проекти;
 • Финансов анализ и модел на паричните потоци за оценка на икономическата целесъобразност;
 • Предварителни проучвания за осъществимост и технически проекти за мерки за енергийна ефективност в общински сгради (клас А);
 • Технически и финансов анализ на системата за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за избор на подходящо технологично решение;
 • Бизнес планове (вкл. правен анализ и пътна карта за източниците на финансиране);
 • Повишаване на осведомеността и предоставяне на организационна подкрепа на собствениците на апартаменти в 60 многофамилни жилищни сгради.

Резултати и положителни ефекти

 • Очаквани икономии на енергия – 35.000 гигаватчаса на година (GWh/y);
 • Очаквано производство на енергия от възобновяеми източници – 3.000 GWh/y;
 • Намаление на емисиите на парникови газове – 12,180 тона еквивалент на въглероден диоксид на година (tCO2 eq./y);
 • Обем на преработените нерециклируеми органични отпадъци – над 10 000 т/год.
 • Въздействие върху пазара чрез възпроизвеждане на инструментите за подкрепа (финансов анализ, бизнес план, техническа осъществимост, юридическа способност, подготвеност от сдруженията на собствениците на апартаменти);
 • Изграждане на капацитет за обединяването на по-малки проекти в по-големи инвестиционни портфейли.

Публикации

Подготвя се общинска инвестиционна концепция за нискоемисионна индустриална зона

Връзки и контакти

Сайт на инициативата

„Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART) „Енергийни мерки: Подпомагане на домакинствата в риск от енергийна бедност“ (EnergyMEASURES)