Проект – BG16M1OP002-4.004-0001 „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор – BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“

Административен договор – № BG16M1OP002-4.004-0001-С01/№ Д-34-4 от 13.02.2019 г.

Финансиране – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Стойност – 350 611.66 лв., от които:

 • 298 019.91 лв. – съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз
 • 52 591.75 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

Продължителност на проекта – 13 февруари 2019 г. – 27 юли 2021 г. 

Общи данни

Язовир „Синкевица“ е разположен в близост до кв. „Славовци“ на площ от 114 065 кв. м. Построен е през 1963 г. за промишлено водоснабдяване на предприятия в Габрово и за ретензия (задържане) на водните обеми по поречието на р. Синкевица. Язовирната стена е земно-насипен тип с каменна заскалявка на водния откос. Височината ѝ е 12 метра. Завиреният обем на язовира е 500 000 куб. м. Съоръжението е публична общинска собственост и се стопанисва от Община Габрово. Ползва се за отдих, любителски риболов и туризъм. През 2018 г. е изготвен работен проект за ремонт (рехабилитация) на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него.

Изглед към короната, водния откос и водовземната кула на яз. „Синкевица“ © Община Габрово, 2020 г.

Основни цели

 • Повишаване защитата на населението от наводнения;
 • Подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социалната инфраструктура;
 • Повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения.

Дейности

Строително-ремонтни дейности по язовирната стена на яз. „Синкевица“ и съоръженията към нея:

 • възстановяване облицовката на водния откос;
 • възстановяване заскалявката на сухия откос;
 • ремонтни дейности на неизправните части на водовземната кула;
 • подмяна на спирателен кран на основния изпускател;
 • почистване тръбата на основния изпускател от наноси;
 • почистване на преливника и съоръженията към него – преходен участък, бързоток и енергогасител;
 • възстановяване осветлението по короната на стената и достъпа към нея;
 • монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на МПС по короната на стената;
 • изграждане на контролно-измервателна система за измерване водното ниво в язовирното езеро;
 • мерки за осигуряване на ретензионния обем;
 • други СМР (дейности), включени в проекта.

Изглед към короната, водния откос и водовземната кула на яз. „Синкевица“ © Sondex, 2019 г.

Строителен надзор – външно възлагане чрез процедура по ЗОП

Авторски надзор – външно възлагане чрез договор за услуга

Информация и комуникация – външно възлагане чрез процедура по ЗОП

Организация и управление на проекта:

 • Ръководител-екип;
 • Координатор-екип;
 • Счетоводител-екип;
 • Специалист по хидротехническо строителство;
 • Специалист по безопасност и защита на населението.

Резултати и положителни ефекти

 • Подобрена околна среда;
 • Създадена устойчивост при бедствия и предотвратяване на отрицателните последствия в резултат на наводнения и защита на човешкото здраве;
 • Подобрени експлоатационни условия на обекта на интервенция;
 • Подобрени технически параметри на язовира, отговарящи на предвидените нормативи;
 • Стимулирана градска икономика чрез създадените временни работни места;
 • Подобрена цялостна инфраструктура на града.

Публикации

Информационна дипляна

Фотогалерия на изпълнения обект

Подобрено е техническото състояние на яз. „Синкевица“

Представят резултатите от проекта за ремонт на яз. „Синкевица“

С рехабилитацията на яз. „Синкевица“ ще се контролира нивото на водата

Представят проекта за ремонт на яз. „Синкевица“

350 хил. лв. от ОПОС за язовир „Синкевица“

„Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“ „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“