Подобрени са експлоатационните условия и техническото състояние на язовир „Синкевица“ в габровския квартал „Славовци“. Дейностите по съоръжението бяха представени вчера на информационно събитие в електронната платформа Zoom.

Според ръководителя на проекта инж. Мария Стоева с рехабилитацията на инфраструктурата се осигурява превенция и управление на риска от наводнения. „Преди ремонта обектът беше в частично изправно работоспособно състояние най-вече заради спирателния кран на основния изпускател, който през последните пет години не е работил, а е от основно значение за регулиране на водното ниво. Сега кранът е подменен и към него е изградена шахта с енергогасител.“, отбеляза инж. Стоева.

За проследяване на нивото е изградена контролно-измервателна система, доставени са две помпи и сифонен изпускател за понижаване на водата при критични ситуации. Възстановена е облицовката на водния откос и дренажната призма на сухия откос. По короната на язовирната стена има ново осветление, парапет и пейки, монтирана е предпазна бариера, ограничаваща достъпа на автомобили.

„Ремонтирани са неизправните части на водовземната кула. Изпълнителят пусна водолази за оглед на подводната ѝ част. Кулата вече е с поправен савак, капакът за достъп към вътрешността и стълбите могат да се ползват. Сега преливникът е почистен от наносите, а пукнатините по стената му са запълнени.“, разясни подробностите Мария Стоева.

Изглед към короната, водния откос и водовземната кула на яз. „Синкевица“ © Община Габрово, 2020 г.

Общата стойност на проекта „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“ е 350 611.66 лв. Средствата са стопроцентова безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изпълнител на строително-ремонтните работи е ДЗЗД „КТ Строй“ с договор за 301 691.20 лв.

По време на представянето инж. Мария Стоева съобщи, че в бюджета за 2021 г. Община Габрово е заложила за изпълнение цялостна рехабилитация на прилежащата към язовира пешеходна алея. Предвидено е асфалтиране, почистване на растителността, поставяне на пейки и съдове за отпадъци, видеонаблюдение. Целта е да бъдат удовлетворени очакванията на хората и околността да стане приятно място за всички, които го посещават.

Интервю в „Часът на Габрово“ по радио „Бумеранг ФМ“

Представяне на резултатите от проекта

Фотогалерия на изпълнения обект

Информационна дипляна


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16M1OP002-4.004-0001-С0„Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Габрово кандидатства за дървото на Уолтопия
12 февруари 2021
От 15 февруари се разрешава присъственото обучение от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището
14 февруари 2021