Проект – № PGI05251 „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ с акроним GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming)

Финансиране – Програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.; приоритетна ос 4 „Околна среда и ресурсна ефективност“; специфична цел 4.2. „Подобряване изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, насочени към повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екологичните иновации и управлението на екологичните показатели“

Обща стойност – 1 413 145.00 евро, от които:

 • 1 184 462.25 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 228 682.75 евро – национално и регионално съфинансиране (15%)

Бюджет за Община Габрово – 117 559.00 евро, от които:

 • 99 925.15 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 17 633.85 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (15%)

Продължителност на проекта – 48 месеца:

 • Фаза 1 (24 месеца) – 01.06.2018 г. – 31.05.2020 г.
 • Фаза 2 (24 месеца) –  01.06.2020 г. – 31.05.2022 г.

Партньорство по проекта – девет регионални администрации и институции от пет страни – членки на Европейския съюз, си сътрудничат за подобряване на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално на програмите за инвестиции за растеж и развитие, повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екологичните иновации и опазването на околната среда.

Участват: Автономна област Фриули Венеция Джулия – Италия (водещ партньор); Регион Лацио – Италия; Фондация „Екосистеми“ – Италия; Министерство на околната среда – Румъния; Североизточна агенция за регионално развитие – Румъния; Община Габрово – България; Център за устойчивост и икономическо развитие – България; Асоциация на общините в региона Рибера Алта – Испания; Оверн-Рона-Алпи Енергийна среда – Франция.

Обща цел

По-добро прилагане на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програми за инвестиции за растеж и работни места и, където е уместно, програми за ЕТС, насочени към повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екоиновациите и екологичното управление. Целта е да се подкрепят партньорите от мрежата ЗеОП-STREAM, за да се прехвърлят извлечените поуки във всички етапи на прилагане на инструментите на политиката и да се създаде общност от заинтересовани страни, които да интегрират практиките на ЗеОП.

Специфични цели

Проектът има за цел да подобри управлението, изпълнението и мониторинга на политическите инструменти, които интегрират екологични подходи за обществени поръчки, така че да се постигне максимално увеличаване на ефективността на ресурсите и институционализиране на целите за ресурсна ефективност чрез ЗеОП.

 • Определяне, събиране и споделяне на най-добрите практики и инструменти за подкрепа приемането на екологични обществени поръчки, ориентирани към ресурсната ефективност в рамките на отговорните лица;
 • Подобряване интеграцията на целите и действията на ЗеОП в рамките на програмите за финансиране и секторните планове за развитие;
 • Подобряване капацитета на националните, регионалните и местните администрации да съгласуват действията при прилагането на ЗеОП;
 • Подобряване на капацитета за мониторинг относно приложението на ЗеОП, задействан от прилагането на конкретни политически инструменти и планове;
 • Насърчаване на приемането на екологосъобразно търсене на стоки и услуги по всички етапи на прилагането на инструментите за политиките, включително лицата, които се засегнати, без да управляват пряко организациите или да участват в прилагането на инструментите.

Основни дейности

 • Създаване на методология за зелени обществени поръчки;
 • Идентифициране на заинтересованите лица и сфери на интервенция на ЗеОП;
 • Анализ на въздействието на идентифицираните вътрешни и външни добри практики;
 • Организация на уебинар (поне един на ниво ЕС и един на национално ниво);
 • Разработване на секция за реализирани ЗеОП, финансирани от ЕС;
 • Разработване на насоки и план за действие.

Резултати и положителни ефекти

 • Обобщаване на добри практики с конкретни примери;
 • Организирани уебинари;
 • Създаване на секция за най-добри практики в областта на екологосъобразното производство и финансирането от страна на ЕС.

Публикации

Габрово представя опит за зелените обществени поръчки в международен уебинар

Разработен е план за зелените обществени поръчки

Втори уебинар за зелени обществени поръчки

Институции и бизнес си взаимодействат за зелените обществени поръчки

Трета кръгла маса за зелени обществени поръчки

Проект GPP-STREAM разработва инструментариум за зелени обществени поръчки

Разработване на План за действие с разумни и постижими цели за увеличаване дела на зелените обществени поръчки

Първа национална среща за зелени обществени поръчки

Община Габрово в европроект за зелени обществени поръчки

Ресурси

30.11.2020

20.08.2020

20.08.2020

„Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно-развойна дейност и иновации“ (IMPROVE) „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA)