Проект GPP-STREAM е част от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020, която цели да помогне на регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на зелени обществени поръчки (ЗеОП) в политиките на всеки един участващ регион.

Третото международно обучение по проекта се състоя в град Сибиу, Румъния от 11 до 13 Септември 2019 г. Организатор на събитието беше Румънското министерство на околната среда, а конференцията стана повод за среща не само на всички партньори, но и на местни и международни заинтересовани лица. Всички участници се запознаха с моментното състояние на политиките за ЗеОП в Румъния, закона за ЗеОП както и с няколко добри практики на местно ниво. Испанската асоциация на общини от региона на Рибера Алта (МANRA), която е и партньор по проекта, представи наръчника с добри практики, разработен с участието на всички партньори от консорциума. Пълният доклад е достъпен на уебсайта на проекта:

www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf

Проект GPP-STREAM взе участие в най-големия Европейски форум за политика и инициативи в сферата на ЗеОП, а именно Compraverde Buygreen, който се проведе на 17 и 18 октомври 2019 г. В рамките на форума, партньорите по проекта се включиха в отворена дискусия, разделена на две теми:

  • Изграждане и повишаване капацитета на служителите в сферата на публичната администрация: ролята на Европейските фондове и инициативи за формиране на екологични знания и умения.
  • Внедряване на екологичен критерии в публичните разходи с цел по-мащабно разгръщане на ЗеОП в секторните политики. 

Ключова характеристика на проект GPP-STREAM, която е в процес на разработка е инструментариумът за подпомагане внедряването на ЗеОП, насочен към бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към целевите групи на регионалните стратегии за развитие.

Инструментариумът ще има за цел да очертае Европейската законова рамка за прилагане и изпълнение на ЗеОП и ще очертае основните моменти в двете ръководства: „Купувайте екологосъобразно“ и „Обществените поръчки в помощ на кръговата икономика“, разработени от ЕК и представляващи полезни информационни ресурси, както за възлагащите органи, така и за икономическите оператори. Други основни точки, част от инструментариумът, ще бъдат критериите за ЗеОП, казуси за влиянието на ЗеОП върху Европейските фондове, както и контролни списъци приложими на всеки един етап от процедурата за изпълнение на ЗеОП.

Според инструментариумът, критериите за ЗеОП са създадени за да улеснят включването на екологосъобразни критерии в договорите за обществени поръчки. Общоприетите Европейски критерии се опитват да постигнат баланс между опазване на околната среда, икономическите цели и пазара на предлагане,  но възложителите могат да използват критерии съобразени с конкретната ситуация, със заложените цели в местни програми и стратегии, както и изисквания, които включват всички или само определени характеристики в техните решения за обществени поръчки.

Възложителят, на обществена поръчка, ще бъде въведен стъпка по стъпка в процедурата по създаване на ЗеОП, като инструментариумът отличава най-важния етап – планиране и подчертава възможните места за грешки и начини за тяхното избягване. За да се докаже съответствие със ЗеОП, партньорите по проекта предлагат употребата на контролен лист на всеки етап от процедурата по възлагане на обществена поръчка: подготовка и планиране, подбор, възлагане, изпълнение и избягване конфликт на интереси.

В проекта участват: Автономна област Фриули Венеция Джулия – Италия (водещ партньор); Регион Лацио – Италия; Фондация „Екосистеми“ – Италия; Министерство на околната среда – Румъния; Североизточна агенция за регионално развитие – Румъния; Община Габрово – България; Център за устойчивост и икономически растеж – България; Асоциация на общините в региона Рибера Алта – Испания; Оверн-Рона-Алпи Енергийна среда – Франция.

Очаква се, финалната версия на инструментариумът по ЗеОП скоро да бъде достъпна на сайта на проекта в секцията „Библиотека“ /https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/.

От сайта на проекта, може също така да се абонирате за нашият бюлетин с който ще ви информираме за напредъка на проекта, нашите продукти и предстоящи събития.

Габровският театър с награда от Международния театрален фестивал в Прищина
14 ноември 2019
Златен славей 2019 - наградените!
14 ноември 2019