Утвърждаване на окончателен бюджет на Община Габрово към 31 декември 2017 г.

Решение 2

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2018 година.

Решение 3

Приложение №1

Приложение №2

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2017 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2018 г.

Решение 4

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово - първо четене.

Решение 5

Приложение №1

Изменение в Структурата на общинска администрация.

Решение 6

Приложение №1

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово - второ четене.

Решение 7

Приложение №1

Бюджет на Община Габрово за 2018 г.

Решение 8

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД

Решение 9

Приложение №1

Предоставяне за управление на В и К обектите, системите и съоръженията - общинска собственост на Асоциацията по В и К  за обособена територия област Габрово.

Решение 10

Приложение №1

Изпълнение решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 27 юли 2017 г. - 21 декември 2017 г.

Решение 11

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с проектен идентификатор 14218.199.105 и ПИ с проектен идентификатор 14218.199.107 по КК на гр. Габрово.

Решение 12

Одобряване на Подробен устройствен план – План за  регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за част от кв.269 по плана на гр.Габрово-III етап, II част.

Решение 13

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“, подобект: „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово за захранване на ПИ с идентификатор 14218.22.94 по КК на гр. Габрово“.

Решение 14

Приемане на общински план за противодействие на тероризма.

Решение 15

Приложение №1

Предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Екатерина Бориславова Петрова, с постоянен адрес гр. Габрово, ул. „Чумерна” № 26, ет. 5, ап. 16

Решение 16

Даване на съгласие за промяна на картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Балани, ЕКАТТЕ 02347, общ. Габрово, като се нанесе контура на околовръстния полигон на селищно образувание БАЛАНИ-ЮГ, при което се промени видът територия на имоти с номера: 028061, 028062, и 028063 по КВС на землище Балани от „земеделска“ на „урбанизирана“

Решение 17