Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 - 2021 година

Решение 18

Приложение №1

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределяне на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово - второ четене

Решение 19

Приложение №1

Приложение №2

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 година

Решение 20

Приложение №1

Приемане на Общински план за младежта за 2018 година

Решение 21

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на 'В и К' ООД - Габрово

Решение 22

Приложение №1

Отчет, относно изпълнението на Концесионен договор от 03.06.2003 г. за 'Младежка територия - Габрово', с концесионер Сдружение 'ИМКА' - Габрово за изпълнение на задълженията по концесиония договор

Решение 23

Приложение №1

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Габрово

Решение 24

Приложение №1

Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, собственост на Община Габрово

Решение 25

Приложение №1

Промяна в наименованието на специализираната институция 'Дом за възрастни хора с физически увреждания'

Решение 26

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, представляваща Бакърджийска работилница в ЕМО 'Етър', находящ се в кв. Етър, гр. Габрово

Решение 27

Приложение №1

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на ел.провод до ПИ с идентификатор 67533.505.22 по КК на с. Смиловци, община Габрово

Решение 28

Одобряване на Подробен устройствен план - Плана за регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на уличната регулация на улица с о.т. 9а-10а-11а-15а-15б-15-16-17-18 и улица с о.т. 14г-14д по плана на гр. Габрово, Актуализация кв. Бичкиня

Решение 29

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.902.14 по КК на гр. габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за производствена дейност /електро и комуникационно оборудване'

Решение 30

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово, ул. 'Зелена ливада' № 36, вх. В, ет. 6, ап. 16 и ул. 'Антим І' № 8, ет. 3, ап. 11

Решение 31

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж, находящ се  в сутерена на зала 'Възраждане', гр. Габрово

Решение 32

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 8, вх. Б, ет. 3, ул. Видима № 3, гр. Габрово/

Решение 33

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 5, ет. 2, ул. П. Падалски № 6, гр. Габрово/

Решение 34

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за  регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за част от кв.223 и кв.226 по плана на гр.Габрово, III ет.,  I ч.

Решение 35

Приложение №1

Искане вх. № РД-03-01-141 от 04.10.2017г. до Председателя на
Общински съвет - Габрово от инициативна група от фирми и физически лица,
собственици на имоти в територията на бивша обувна фабрика „Рекорд“ АД за
именуване на улиците, на които прилежат имотите им  да бъдат именувани с името“ РЕКОРД“, по действащия план на гр. Габрово, Северна зона, I част.

Решение 36

Актуализация на Тарифа Приложение 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Решение 37

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 8 от 31.05.2023 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 29.03.2018 г.