Одобряване на разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за обслужваните населени места за 2017 г.

Решение 226

Приложение №1

Кандидатстване с проект 'Зала за хандбал в спортен комплекс 'Христо Ботев' гр. Габрово - въвеждане на енергоспестяващи мерки' по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта /ММС/

Решение 227

Участие на Община Габрово като партньор в проект 'Технически университет - Габрово по програма Еразъм +, Ключова дейност 3 - Бизнес партньорства в областта на професионалното образование и обучение /ПОО/ за обучения на работното място и стажове

Решение 228

Предоставяне за управление В и К обектите, системите и съоръженията - частна общинска собственост, изградени по проект 'Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово', на Асоциацията по В и К за обособена територия област Габрово

Решение 229

Приложение №1

Вземане на решение за публикуване  в Официален вестник на Европейския съюз на информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми

Решение 230

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Габрово

Решение 231

Приложение №1

Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 2017 г. за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово

Решение 232

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в 'Регионален хоспис' ЕООД  - гр. Дряново, живущи на територията на община Габрово за 2017 г.

Решение 233

Отпускане на индивидуална финансова помощ, необходима за лечение на Христо Владимиров Козарев

Решение 234

Отпускане на индивидуална финансова помощ, необходима за лечение на Николай Руменов Тихолов

Решение 235

Отпускане на индивидуална финансова помощ, необходима за лечение на Мехмед Салвед Салим

Решение 236

Отпускане на индивидуална финансова помощ, необходима за лечение на Симона Ранкова Стефанова

Решение 237

Отпускане на еднократна целева парична помощ за община Хитрино

Решение 238

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение SOS 'Детски селища България' за Център за обществена подкрепа на територията на община Габрово, върху реална част от самостоятелен обект - частна общинска собственост /ул. Райчо Каролев № 2, ет. 4, офис № 31/

Решение 239

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение 'Национална скаутска организация на България', върху самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост с идентификатор 14218.510.243.1 /ул. Радецка № 18,   ет. 4/

Решение 240

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Парцеларен план /ПП/ за образуване на нов ПИ с идентификатор 14218.333.792 по кадастралната карта на гр. Габрово с конкретно нежилищно предназначение - 'за цех за пакетиране на пчелни продукти' и разширяване на обекта върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.333.785 по кадастралната карта на гр. Габрово

Решение 241

- Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на ел.провод до имот № 080051 в землището на с. Поповци, община Габрово и Подробен устройствен план /ПУП/ - Комуникационно-транспортен план /КТП/ за пътна връзка с път ІІ-44 'о.п.Севлиево-В. Търново/ - Севлиево - Драгановци - Габрово'

Решение 242

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот № 096032 в землището на с. Поповци, община Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за производствена и складова дейност'

Решение 243

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: 'Газоснабдяване на Община Габрово'; Подобект: 'Отклонение от ГРМ извън границите на урбанизираната територия за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово'

Решение 244

Приложение №1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлени имоти по КККР на гр. Габрово, съгласно чл. 78а от ППЗСПЗЗ необходими при изграждане на  Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“ от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – реконструкция на инженерни мрежи

Решение 245

Приложение №1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 14218.259.6 по КККР на гр. Габрово, съгласно чл. 78а от ППЗСПЗЗ /кв. Гачевци/

Решение 246

Приложение №1

Продажба на дървесина – дърва за горене, съхранявана във временен склад в двора на ОП „Благоустрояване“

Решение 247

Приложение №1

Изваждане на недвижим имот от списъка на публичната общинска собственост

Решение 248

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 2, ет. 1, ул. Чавдар № 2, гр. Габрово/

Решение 249

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 15, ет. 5, ул. Зелена ливада № 15, гр. Габрово

Решение 250

Приложение №1

Предоставяне под наем на общинско жилище от групата 'Ведомствени жилища', на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ

Решение 251

Приложение №1

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с премахване на жилищни сгради, частна общинска собственост, намиращи се в гр. Габрово на бул. Априлов и на ул. Марин Дринов

Решение 252

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово и предоставяне под наем на общинско жилище от групата на 'Ведомствени жилища', на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 от НУРУЖННОЖ

Решение 253

Приложение №1