Участие на ЕМО „ЕТЪР” - ГАБРОВО като партньор в проект „Национален център по музеология и туризъм“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура ВС05М2ОР001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“

Решение 1

Участие на Музей „Дом на хумора и сатирата“ като партньор в проект „Европейски център по дигитална креативност“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура ВС05М2ОР001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Решение 2