Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г. и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2017 г.

Решение 3

Приложение №1

Приложение №2

Отчет на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2016 година;Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2017 година

Решение 4

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2016 г.

Решение 5

Приложение №1

Приемане на Общински план за младежта за 2017 г.

Решение 6

Приложение №1

Промяна във финансирането и статута на Професионална гимназия по строителство /ПГС/ от държавно в общинско училище и преобразуване чрез вливане в Средно училище /СУ/ „Отец Паисий“ град Габрово

Решение 7

Приложение №1

Бюджет на Община Габрово за 2017 г.

Решение 8

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 28 юли 2016 г.-22 декември 2016 г.

Решение 9

Приложение №1

Промяна границите на кметство Донино, посредством присъединяване на населени места

Решение 10

Предоставяне  на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие Габрово

Решение 11

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. Видима № 3, ет. 6, ап. 16

Решение 12

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 8 от 20.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 23.02.2017 г