Утвърждаване на окончателен бюджет на Община Габрово за 2016 г.

Решение 13

Приложение №1

Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година

Решение 14

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на 'ВиК' ООД - Габрово

Решение 15

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ 'Д-р Тота Венкова' АД

Решение 16

Приложение №1

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово

Решение 17

Приложение №1

Преобразуване на Помощно училище 'Николай Палаузов' в център за специална образователна подкрепа

Решение 18

Приложение №1

Изменение на Решение № 7 от 26.01.2017 г.

Решение 19

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово - първо четене

Решение 20

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност (Приета с Решение № 67/30.03.2006 год. на Общински съвет Габрово, изм. с Решение № 89/29.05.2008  г, изм. с Решение № 277/17.12.2009 г, изм. с Решение № 91/03.05.2012 г, изм. с Решение № 273/19.12.2013 г.) – първо четене

Решение 21

Приложение №1

Утвърждаване класирането на кандидатите, съгласно т. ІІ от Протокол № 2 на комисията, назначена с Решение № 189/29.09.2016 г. на Общински съвет - Габрово за организиране и провеждане на конкурс за избор на управители на 'Регионален хоспис' ЕООД

Решение 22

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ зa имот №016022 в землището на с.Борики, Община Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя  за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 23

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на кабелна линия СрН от БКТП „ЕЛВИ“, находящ се в имот №005100 в землището на с.Лесичарка до УПИ I-345,347,342,343,344, 5110, кв.28 по плана на с.Велковци, Община Габрово, във връзка с изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV

Решение 24

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 'Нов живот - 1906', с. Кметовци, върху част от имот - частна общинска собственост  - сграда в с. Кметовци, община Габрово

Решение 25

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Областен съвет Габрово на Сдружение 'Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Райчо Каролев № 2, ет. 4, офис № 36/

Решение 26

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно Протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие Габрово

Решение 27

Приложение №1

Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, собственост на Община Габрово

Решение 28

Продажба на имот - частна общинска собственост, /ПИ 14218.502.366, находящ се на бул. Бойката № 61 в Северна зона на гр. Габрово

Решение 29

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /апартамент № 16, ет. 5, бул. Столетов 135, гр. Габрово

Решение 30

Приложение №1

Ползване на недвижим имот - частна общинска собственост за открит паркинг /бул. Столетов, гр. Габрово/

Решение 31

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.514.80, гр. Габрово, ул. Чардафон/

Решение 32

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност (Приета с Решение № 67/30.03.2006 год. на Общински съвет Габрово, изм. с Решение № 89/29.05.2008  г, изм. с Решение № 277/17.12.2009 г, изм. с Решение № 91/03.05.2012 г, изм. с Решение № 273/19.12.2013 г.) – второ четене

Решение 33

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 30.03.2017 г