Промяна в Решение № 8/26.01.2017 год. в т.16.5. за подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в Община Габрово за извършване на дейност в обществена ползва спортни клубове.

Решение 34

Приложение №1

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2017 г.

Решение 35

Приложение №1

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2016 г.

Решение 36

Приложение №1

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово за 2016 г.

Решение 37

Приложение №1

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Решение 38

Приложение №1

Отчет за изпълнените дейности през 2016 г., съгласно приетата Програма за опазване на околната среда на община Габрово, с период на действие 2016 - 2020 г.

Решение 39

Приложение №1

Молба за опрощаване на дължими публични държавни вземания от Стоян Панайотов Орманджиев.

Решение 40

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото  извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД.

Решение 41

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К“ ООД – Габрово.

Решение 42

Приложение №1

Промяна в поименния състав на комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетен знак на град Габрово.

Решение 43

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово.

Решение 44

Определяне представител и заместник представител на Община Габрово в Общото събрание на РСО „Централна стара планина“.

Решение 45

Приложение №1

Увеличаване на собствен принос на Община Габрово за изпълнението на проект „Цветен град“, споразумение за изпълнение № PF 022-038/11.04.2014 г., фонд „Партньорство“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

Решение 46

Участие на Община Габрово в Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Решение 47

Приложение №1

Правилник за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ – Габрово.

Решение 48

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово - второ четене.

Решение 49

Приложение №1

Приложение №2

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените линии от републиканската транспортна схема и по общинските и вътрешноградски линии.

Решение 50

Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут върху имоти - общинска собственост, във връзка с изграждане на „Отклонение от ГРМ на гр. Габрово в извън урбанизираната територия за захранване на промишлена зона с. Яворец“ и Обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“, Подобект: „Газоразпределителна мрежа на с. Яворец в урбанизираната територия на с. Яворец“ и двете в землището на с. Яворец, община Габрово, област Габрово.

Решение 51

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасета на ел.провод и водопровод до ПИ с идентификатор 14218.30.19 по КК на гр. Габрово и Подробен устройствен план /ПУП/ - Комуникационно-транспортен план /КТП/ за пътна връзка от път ІІ-44 „о.п. Севлиево - В. Търново - Севлиево - Драгановци – Габрово“.

Решение 52

Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на част от кв. 16, кв. 17 и кв. 24 по плана на с. Поповци - Куката, община Габрово.

Решение 53

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 5, кадастрален район 510 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Брусовете ІІІ“, землище на с. Донино, община Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“.

Решение 54

Обявяване на имот за публична общинска собственост.

Решение 55

Приложение №1

Допълнение на Решение № 27/23.02.2017 г. на Общински съвет - Габрово, относно предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция Земеделие Габрово.

Решение 56

Удължаване срока на договор № 154-ОССД-14/02.04.2014 г. сключен между Община Габрово и Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово,  за управление на рибните ресурси във водни обекти за любителски риболов - яз. „Синкевица“, яз. „Сеферчер“, яз. „Пача бара“, яз. „Гиргини ІІ“, яз. „Разсадника“ и яз. „Белчев дол“ - публична общинска собственост.

Решение 57

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. „Радецка“ № 18, ет. 3.

Решение 58

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /бивша кафе-сладкарница „Рачо и Дешка“/.

Решение 59

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Офис на ул. „Юрий Венелин“ № 16/.

Решение 60

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /апартамент № 16, ет. 6, ул. „Видима“ № 3, гр. Габрово.

Решение 61

Приложение №1

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово: ул.  „Георги Кирков“ № 14; ул. „Зелена ливада“ № 15, вх. А, ет. 5, ап. 15; ул. „Чавдар“ № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2 и предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада“ № 34, вх. Б, ет. 4, ап. 10.

Решение 62

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имоти общинска собственост  на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект: Път III-5004 „Обход на гр.Габрово“ от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – реконструкция на инженерни мрежи.

Решение 63

Приложение №1