Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 за 2016 г.

Решение 64

Приложение №1

Приложение №2

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2017 г.

Решение 65

Приложение №1

Отчет за реализираните дейности при изпълнение на Общинска стратегия за социално включване на Община Габрово през 2016 г. /по приоритетни направления/

Решение 66

Приложение №1

Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2018 г.

Решение 67

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и баланс на 'Регионален хоспис' ЕООД

Решение 68

Приложение №1

Утвърждаване на цени на превозни документи – месечни абонаментни карти, издавани от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД и компенсирането им от местния бюджет

Решение 69

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и преведени в Община Габрово наеми, и доклад от независим одитор за 2016 г. представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД

Решение 70

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, инвестиционна програма за 2017 г., счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци по прекия метод и справка за нетекущите активи, представени от „Диагностично консултативен център - 1” ЕООД

Решение 71

Приложение №1

Приемане на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на гр. Габрово 2017-2023

Решение 72

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на 'В и К' ООД - Габрово

Решение 73

Приложение №1

Избор на форма на управление на горските територии, собственост на Община Габрово

Решение 74

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 75

Предоставяне на имоти – „полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите за ползване, с НТП – „трайни насаждения“, в землищe Габрово на основание чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ  и във връзка с § 4 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 7.02.2017 г.)

Решение 76

Приложение №1

Предоставяне на неусвоената сума след Първа конкурсна сесия на Програма Култура 2017 на Музей „Дом на хумора и сатирата“ за организиране на изложба на Кристо и Жан-Клод

Решение 77

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1933” град Габрово, върху имот - частна общинска собственост – сграда в кв. Хаджи цонев мост, бул. Н.Й. Вапцаров №21, гр. Габрово

Решение 78

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 2015” град Габрово, върху имот - частна общинска собственост – сграда в кв. Етър, гр. Габрово

Решение 79

Изпълнение на договори за дарения № РД-13-19/13.03.2017 г. и договор № РД-13-20/13.03.2017 г.

Решение 80

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, представляваща книжарница.

Решение 81

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 82

Приложение №1

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:

 - продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, бул.  „Столетов” № 135, ет. 5, ап. 16 и

 - предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се  в гр. Габрово, ул. „Венец” № 18, ет. 5, ап. 14

Решение 83

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Апартамент № 6, бул. Трети март' № 27, гр. Габрово/

Решение 84

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.520.192, кв. Борово - Велчевци, гр. Габрово/

Решение 85

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.520.190, кв. Борово - Велчевци, гр. Габрово/

Решение 86

Приложение №1

„Аварийно укрепване и възстановяване на мост в с. Николчовци, община Габрово“

Решение 87

Приложение №1

Удостояване със званието 'Почетен гражданин на град Габрово' и с почетния знак на града

Решение 88