Проект – „Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 – 2019 г.“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“; Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05FMOP001-3.002-0091-C01 от 24.08.2016 г.; Допълнително споразумение № 1 от 03.05.2017 г.; Допълнително споразумение № 2 от 21.03.2018 г.; Допълнително споразумение № 3 от 04.10.2018 г.; Допълнително споразумение № 4 от 06.03.2019 г.; Допълнително споразумение № 5 от 04.09.2019 г.

Финансиране – Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Стойност – 647 504,26 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 4 юли 2016 г. – 30 април 2020 г.

Предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ – ежедневно в периода 1 август 2016 г. – 30 април 2020 г.

Описание

Услугата „Обществена трапезария“ се предоставя при спазване принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. За трудноподвижните потребители, които немогат лично или с чужда помощ да получават храната, се осигурява доставка до дома. Услугата е възложена за изпълнение на габровската фирма „Соня Трейдинг“ ЕООД след проведена обществена поръчка.

Основна цел

Подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които не могат да си я осигурят сами на територията на община Габрово.

Специфични цели

 • Удовлетворяване на основна потребност от храна на 200 лица от рискови групи чрез предоставяне на топъл обяд;
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Габрово и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Постигане на положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата;
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • Самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни хора.

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово.

Съпътстващи мерки

Провеждане на седмични индивидуални консултации и месечни групови консултации с потребителите на трапезарията относно повишаване на информираността за:

 • предоставяните на територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им;
 • ползване на административни общински услуги;
 • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
 • управление на семейния бюджет;
 • здравословно и балансирано хранене;
 • други форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и проблеми на целевите групи.

 Публикации

„Топъл обяд“ продължава до 30 април 2020 г.

Вече 200 души ще получават безплатен топъл обяд в Габрово

Обществената трапезария в Габрово ще дава топъл обяд до 2019 г.

Обществената трапезария в Габрово започна предоставянето на топъл обяд

Община Габрово ще осигури топъл обяд за 125 души