Проект – „Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово 2021 - 2022 г.“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“; приоритетна ос „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05FMOP001-5.001-0101-C03 от 19.02.2021 г.; Допълнително споразумение № 1 от 27.04.2021 г.; Допълнително споразумение № 2 от 17.09.2021 г.; Допълнително споразумение № 3 от 09.12.2021 г.

Финансиране – Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU („Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“)

Стойност  243 020.25 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ), от които:

 • 220 927.50 лв. – средства за храна на 230 потребители по 2.70 лв. средно месечно за храноден
 • 11 046.38 лв. – средства за други разходи – административни, транспорт и съхранение
 • 11 046.37 лв. – разходи за съпътстващи мерки

Продължителност на проекта – 1 януари 2021 г. – 30 юни 2022 г.

Описание

Услугата „Предоставяне на топъл обяд“ се изпълнява при спазване принципите на балансирано хранене, изискванията за безопасност на храните и противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Изпълнението на услугата е в синхрон между следните субекти: Община Габрово – бенефициент по проекта, отговаря за цялостното изпълнение; „Заведения за социални услуги“ – администратор по изпълнението на договора; „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево – изпълнител по приготвянето на топлия обяд и осигуряването на храна за директна консумация.  

Основна цел

Подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които не могат да си я осигурят сами на територията на община Габрово.

Специфични цели

 • Удовлетворяване на основна потребност от храна на 230 лица от рискови групи чрез предоставяне на топъл обяд;
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Габрово и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Постигане на положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата;
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност;
 • Хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, които заради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
 • Лица над 65 години, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 • Лица – обект на социално подпомагане, с установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. След запълване на капацитета от 230 места резервите ще бъдат включвани при освободена бройка.

Основни дейности

 • Ежедневна доставка до дома на потребителите в работни дни на храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт;
 • Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите относно: предоставяните социални услуги и възможностите за включване; ползване на административни общински услуги; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене; запознаване с въведените противоепидемични мерки; други форми на подкрепа за конкретните нужди на целевите групи.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Задоволяване на най-непосредствените потребности от храна;
 • Подкрепа на лица, които предвид възрастови и социални характеристики са значително застрашени от заразяване с вирус КОВИД-19;
 • Превенция на разпространението на вирус КОВИД-19 сред целевите групи;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при подбора на потребителите;
 • Здравословен начин на живот чрез приготвяне на храна в деня на доставката;
 • Борба със загубите и разхищението на храни с цел намаляване изменението на климата.

Публикации

Осигурени са средства за топъл обяд до средата на 2022 г.

До 10 декември: Топъл обяд за 230 души в Габрово

Община Габрово ще осигури топъл обяд за 230 души


Документи за включване в списъка за предоставяне на „Топъл обяд“ се подават на място в кв. „Христо Ботев“, ул. „Ивайло“ № 13. За информация: „Заведения за социални услуги“, тел. 066 806 022 и 066 806 551, ел. поща zsu.gabrovo@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

04.01.2021
Образец на заявление 322 KB
04.01.2021
Декларация – данъчна и осигурителна информация 158 KB