Приемане Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. на Община Габрово
№2 / 28.01.2016

Приемане отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2016 г.
№3 / 28.01.2016

Изменения и допълнения на Правилника за съфинансиране на проекти по програма Култура от бюджета на Община Габрово - първо четене
№4 / 28.01.2016

Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2015 г. и Програма за развитие на туризма на територията на община габрово през 2016 г.
№5 / 28.01.2016

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2015 г.
№6 / 28.01.2016

Приемане на Общински план за младежта за 2016 г.
№7 / 28.01.2016

Бюджет на Община Габрово за 2016 г.
№8 / 28.01.2016

Изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово - второ четене
№9 / 28.01.2016

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - първо четене
№10 / 28.01.2016

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Габрово с проект 'Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства' по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М90РО001-2.004, 'Услуга за ранно детско развитие',Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г.
№11 / 28.01.2016

Изменения и допълнения на Правилника за съфинансиране на проекти по програма Култура от бюджета на Община Габрово - второ четене
№12 / 28.01.2016

Изменение и допълнение на Приложение 2 на Решение № 63 от 26.03.2015 г. на Общински съвет - Габрово, изменено с Решение № 84 от 30.04.2015 г. на Общински съвет - Габрово за безвъзмездно прехвърляне на части от имоти - общинска собственост, засегнати от трасето на обект Път ІІІ5004 'Обход на гр. Габрово' на държавата
№13 / 28.01.2016

Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово
№14 / 28.01.2016

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни и сервизни помещения към него
№15 / 28.01.2016

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Христо Ботев', гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина
№16 / 28.01.2016

Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Велчевци на Регионална здравна инспекция - Габрово
№17 / 28.01.2016

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваша паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово
№18 / 28.01.2016

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово
№19 / 28.01.2016

Изменение на Решение № 150/25.06.2015 г. на Общински съвет - Габрово за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 'Боженско ханче' - публична общинска собственост, находящ се в Архитектурно-исторически резерват /АИР/ с. Боженци, община Габрово
№20 / 28.01.2016

Изпълнение решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 27 август 2015 г. - 23 декември 2015 г
№21 / 28.01.2016

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 25.02.2016 г