Промяна наименованието на АЕК 'Етър' и приемане на Правилник за устройството и дейността на Етнографски музей на открито 'Етър' - гр. Габрово
№22 / 25.02.2016

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на 'ВИК' ООД Габрово
№23 / 25.02.2016

Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017-2019 г.
№24 / 25.02.2016

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2015 година.
№25 / 25.02.2016

Извършване на допитване до населението на населените места Камещица и Пенковци за включването им към състава на кметство Гъбене
№26 / 25.02.2016

Вземане на Решение по Искане с вх. № РД 05-01-21/01.02.2016 г. по чл. 17 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
№27 / 25.02.2016

Определяне числен и поименен състав на временна комисия по именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение на Общински съвет Габрово
№28 / 25.02.2016

Отмяна на Решения с №59, №60 и №61 от 03.12.2015 г. и Решения с №97, №98 и №99 от 23.12.2015 г. на Общински съвет Габрово
№29 / 25.02.2016

Отмяна на Решение № 44/03.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово за продажба на имот - частна общинска собственост
№30 / 25.02.2016

Отмяна на Решение № 43/03.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово за продажба на имот - частна общинска собственост
№31 / 25.02.2016

Отмяна на Решение № 41/03.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово за продажба на имот - частна общинска собственост
№32 / 25.02.2016

Отмяна на Решение № 45/03.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово за продажба на имот - частна общинска собственост
№33 / 25.02.2016

Отмяна на Решение № 46/03.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово за продажба на имот - частна общинска собственост
№34 / 25.02.2016

Отмяна на Решение № 47/03.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово за продажба на имот - частна общинска собственост
№35 / 25.02.2016

Продажба на имот - частна общинска собственост /УПИ VІІ - складово стопанство от кв. 4,с. Враниловци/
№36 / 25.02.2016

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл.58 ал.1 и 2 от НРПУРОИ находящ се в с.Гарван, общ.Габрово
№37 / 25.02.2016

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Офиси, ул.”Брянска” №58)
№38 / 25.02.2016

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (бивша кафе-сладкарница „Рачо и Дешка”)
№39 / 25.02.2016

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.503.639, гр. Габрово - Северна зона/
№40 / 25.02.2016

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001” Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Радецка №18/
№41 / 25.02.2016

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски.
№42 / 25.02.2016

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 31.03.2016 г