Проект – № BG05M9OP001-2.002-0169 „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Финансиране – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност – 500 000,00 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 20 месеца – 11 декември 2015 г. – 30 септември 2017 г.

Обща цел

Създадаване на условия за постигане на независим живот и социално включване на лица с увреждания и възрастни хора. С реализацията на проекта се надгражда дейността на звеното за услуги в домашна среда към общинската структура „Заведения за социални услуги“, както и работата по стартиралия проект „Нови възможности за грижа“.

Специфични цели

 • Предоставяне на адекватен отговор на потребностите на целевите групи чрез осигуряване на целенасочени социални услуги;
 • Развитие и надграждане на системата на социалните услуги чрез комбиниране на комплексни действия за дългосрочна грижа;
 • Създаване на възможност за заетост на лицата, ангажирани с грижа за лица от уязвимите групи;
 • Развиване на системата на социалните услуги и капацитета на включените лица.

 

Целеви групи

 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Услугата „личен асистент“ се предоставя за период от 18 месеца на 56 потребители, обслужвани от 56 лица. Услугата „социален асистент“ осигурява 10 лица, които се грижат за 40 потребители в период от 18 месеца.

Дейности

 • Работа на социалните асистенти с потребителите – предоставяне на: почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица – поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, вземане на лекарства, подкрепа при рехабилитационни и други специализирани услуги; почасови услуги за комунално-битови дейности – пазаруване, хигиена в жилището, съдействие при дребни битови ремонти, приготвяне на храна; почасови услуги в подкрепа на социалното включване – помощ в общуването и при социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др. За извършената работа асистентите получават ежемесечно възнаграждение според сключения трудов договор;
 • Работа на личните асистенти с потребителите – предоставянето на услугата се осъществява според индивидуалния план на съответния потребител, който е съобразен в максимална степен със здравословното състояние и нуждите му. Личните асистенти са длъжни да спазват всички правила за защита на личността, имуществото и финансовите средства на потребителя. За извършената работа асистентите получават ежемесечно възнаграждение според сключения трудов договор;
 • Създаване на изнесен офис с двама служителиизготвяне и съхраняване на индивидуалните планове на потребителите, приемане на заявки за определен вид специализирана подкрепа, определяне на времето и начинът за предоставяне на грижите;
 • Наемане на външен изпълнител с опит в сферата – оценяване на кандидатите за потребители и изготвяне на методология на социалните услуги;
 • Провеждане на обучения за персонала и осигуряване на последваща професионална подкрепа и супервизия.

Резултати и положителни ефекти

 • Социално сближаване и включване на лица с увреждания и възрастни хора в общността;
 • Подкрепа за близките на потребителите чрез създадената възможност за лична реализация;
 • Създадени работни места и заетост;
 • Изградени специализирани умения и повишен капацитет;
 • Подобрено качество на работната сила и инвестиции в социалния капитал;
 • Създадени благоприятни условия за дългосрочно развитие на социални услуги;
 • Създадени отношения, нагласи и готовност за институционално взаимодействие и активност в общността за подобряване ситуацията и социализацията на лица с увреждания и възрастни;
 • Информираност и обществен отзвук за промяна в нагласите;
 • Изградена социална чувствителност, водеща в дългосрочна перспектива до консолидация на общността.

Публикации

Информационна листовка

„Ще има ли социални и лични асистенти до края на 2017-а в Габрово?“ – репортажно предаване по „Сети ТВ“, 01.10.2017 г.

Представяне на резултатите от проекта

Заключителна пресконференция – 26 септември 2017 г., СЗ Орловец

Лични и социални асистенти ще има и след 30 септември 2017 г.

„За Коледа на гости при потребителите на личните и социалните асистенти“ – репортажно предаване по „Сети ТВ“, 27.12.2016 г.

В Габрово продължава предоставянето на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“

Представят услугите личен и социален асистент

„Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания – болката и човечността“ – репортажно предаване по „Сети ТВ“, 19.07.2016 г.

Даниела Василева: „Проблемът с личните асистенти трябва да се реши по друг начин, а не на проектен принцип“ – Надежда Тихова, в. „100 Вести“ /бр. 116/28.05.2016, стр. 8/

Стартира прием на заявления за ползване на лични и социални асистенти

Одобриха проект на Община Габрово за лични и социални асистенти