Заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ ще се състои във вторник, 26 септември 2017 г., от 11:00 часа в конферентния салон на спортна зала „Орловец“ в Габрово.

Реализацията на проекта продължи 20 месеца. В резултат от изпълнението му над 170 лица, сред които възрастни и деца с увреждания, самотно живеещи хора, получиха помощ при изпълняване на ежедневни дейности в домашна среда.

Благодарение на разработката бяха назначени на работа 56 лични асистенти и 10 социални асистенти с достъп до професионално обучение, както и с индивидуални консултации за повишаване на компетенциите и качествено предоставяне на социалните услуги. Създаден е изнесен офис с двама служители – социален работник и сътрудник социални дейности, които оказваха психологическа и мотивационна подкрепа.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по схема за безвъзмездна помощ „Независим живот“. Общата му стойност е  500 000 лева.

Предстоящата пресконференция ще информира за постигнатите цели и осъществените резултати. Ще се дискутират общественото влияние и непосредственото въздействие върху целевите групи.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани.