Приемане актуален към 30.06.2015 г. бюджет на Община Габрово за 2015 г. и информация за хода на изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2015 г. към 30.06.2015 г.
№160 / 30.07.2015
Решение № 160 148 KB
Приложение №1 2.86 MB
Искане за отпускане на персонална пенсия на Екатерина Бориславова Петрова, живуща в гр. Габрово, ул. Чумерна № 26, ет. 5, ап. 16
№161 / 30.07.2015
Решение № 161 178 KB
Одобряване на Средищните училища в Община Габрово за учебната 2015/2016 година
№162 / 30.07.2015
Решение № 162 184 KB
Одобряване на самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения минимум за учебната 2015/2016 година, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
№163 / 30.07.2015
Решение № 163 228 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.116.506 по кадастралната карта на гр. Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№164 / 30.07.2015
Решение № 164 197 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 24 по плана на гр. Габрово, кв. Нова махала - Шумели
№165 / 30.07.2015
Решение № 165 199 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 027023 в землището на с. Мичковци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за бунгала и ЗХР'
№166 / 30.07.2015
Решение № 166 202 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.19.516 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№167 / 30.07.2015
Решение № 167 233 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.508.457, гр. Габрово, кв. Тлъчници, ул. 'Мир' № 20
№168 / 30.07.2015
Решение № 168 149 KB
Приложение №1 348 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /жилищен имот 14218.115.508, находящ се в местност 'Тончевци', землище гр. Габрово
№169 / 30.07.2015
Решение № 169 180 KB
Приложение №1 363 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /поземлен имот 14218.33.46, находящ се в местност 'Голо бърдо', землище гр. Габрово
№170 / 30.07.2015
Решение № 170 144 KB
Приложение №1 351 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /поземлен имот 14218.853.3, находящ се в местност 'Шенини', землище гр. Габрово
№171 / 30.07.2015
Решение № 171 144 KB
Приложение №1 358 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 016040, находящ се в местността 'Черешката', землището на с. Баланите, с ЕКАТТЕ 02347, общ. Габрово
№172 / 30.07.2015
Решение № 172 180 KB
Приложение №1 293 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 18, ет. 5, ул. Петър Падалски № 6, гр. Габрово/
№173 / 30.07.2015
Решение № 173 184 KB
Приложение №1 290 KB
Продажба на земеделска земя - частна общинска собственост /имот с идентификатор 14218.208.15, м. Между Йовчевци, землище гр. Габрово
№174 / 30.07.2015
Решение № 174 122 KB
Приложение №1 359 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /поземлен имот 14218.115.505, находящ се в местност 'Тончевци', землище гр. Габрово
№175 / 30.07.2015
Решение № 175 144 KB
Приложение №1 345 KB
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Мичковци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№176 / 30.07.2015
Решение № 176 183 KB
Приложение №1 434 KB
Вземане на решение з определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Армените за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№177 / 30.07.2015
Решение № 177 143 KB
Приложение №1 137 KB
Вземане на решение за определяне на земеделска земя от ОПФ от землище с.Гъбене, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№178 / 30.07.2015
Решение № 178 142 KB
Приложение №1 113 KB
Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Лесичарка, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№179 / 30.07.2015
Решение № 179 153 KB
Вземане на решение за определяне на земеделска земя от ОПФ от землище с.Лесичарка, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№180 / 30.07.2015
Решение № 180 180 KB
Приложение №1 248 KB
Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Гръблевци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№181 / 30.07.2015
Решение № 181 156 KB
Вземане на решение за определяне на земеделска земя от ОПФ от землище с. Гръблевци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№182 / 30.07.2015
Решение № 182 144 KB
Приложение №1 241 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ т землище Армени, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№183 / 30.07.2015
Решение № 183 153 KB
Продажба на общински имот,предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се в с. Стоманеци, общ. Габрово
№184 / 30.07.2015
Решение № 184 179 KB
Приложение №1 347 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост Имот № 010095, м. Ливадето левоище, землище Враниловци, общ. Габрово
№185 / 30.07.2015
Решение № 185 96 KB
Приложение №1 276 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост имот № 010094, м. Ливадето левоище, землище Враниловци, общ. Габрово
№186 / 30.07.2015
Решение № 186 122 KB
Приложение №1 276 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост Имот № 010097, м. Левадето левоище, землище Враниловци, общ. Габрово
№187 / 30.07.2015
Решение № 187 121 KB
Приложение №1 287 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост Имот № 085050, м. До къщата, землище Гъбене, общ. Габрово
№188 / 30.07.2015
Решение № 188 96 KB
Приложение №1 264 KB
Отдаване под наем на общинско резервно жилище, на основание чл. 21, ал. 5 от НУРУЖННОЖ
№189 / 30.07.2015
Решение № 189
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово и отдаване под наем на общинско ведомствено жилище на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 от НУРУЖННОЖ
№190 / 30.07.2015
Решение № 190 253 KB
Приложение №1 194 KB
Отдаване под наем на общинско ведомствено жилище, на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 от НУРУЖННОЖ
№191 / 30.07.2015
Решение № 191 142 KB
Приложение №1 145 KB
Отдаване под наем на част от нежилищен имот в сграда - частна общинска собственост на Здравен дом в с. Яворец, община Габрово на Сдружение ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 'ЧАРДАФОН' - ГАБРОВО
№192 / 30.07.2015
Решение № 192 146 KB
Приложение №1 237 KB
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение 'НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ', върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Райчо Каролев № 2/
№193 / 30.07.2015
Решение № 193 185 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово
№194 / 30.07.2015
Решение № 194 152 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово
№195 / 30.07.2015
Решение № 195 149 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово
№196 / 30.07.2015
Решение № 196 150 KB