Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово
№197 / 27.08.2015
Решение № 197 133 KB
Изменение на Запис на заповед, подписана от Кмета на Община Габрово, упълномощен с Решение № 56/27.03.2014 г. на Общински съвет - Габрово, и подписване на нов Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG161РО001-1.4.9-0024 'Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово', финансиран по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007-2013, ДБФП BG161РО001-1.4.09/2012/024 от 20.05.2013 г.
№198 / 27.08.2015
Решение № 198 109 KB
Приложение №1 371 KB
Приемане на проектобюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017-2018 година
№199 / 27.08.2015
Решение № 199 97 KB
Приложение №1 371 KB
Изменение и допълнение на Решение № 163 от 30.07.2015 г. на Общински съвет - Габрово - самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения минимум за учебната 2015/2016 година, съгласно Наредба № 7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
№200 / 27.08.2015
Решение № 200 154 KB
Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот, съгласно чл. 45и от ППЗСПЗЗ /гробищен парк кв. Златари/
№201 / 27.08.2015
Решение № 201 93 KB
Приложение №1 73 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 14218.77.511 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за къща за гости и конюшня до 10 коня'
№202 / 27.08.2015
Решение № 202 132 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план -План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за включване на част от поземлен имот с идентификатор 14218.115.522 по КК на гр. Габрово в границите на регулационния план на гр. Габрово - СЗ
№203 / 27.08.2015
Решение № 203 158 KB
Разрешаване изработване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за част от кв. 208 и кв. 215 по плана на гр. Габрово -ІІІ етап
№204 / 27.08.2015
Решение № 204 98 KB
Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно Протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция земеделие Габрово
№205 / 27.08.2015
Решение № 205 113 KB
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Габрово
№206 / 27.08.2015
Решение № 206 144 KB
Изменение на Правила за определяне на пациенти желаещи да ползват услугите на 'Регионален хоспис' ЕООД, гр. Дряново с финансовата подкрепа на Община Габрово
№207 / 27.08.2015
Решение № 207 157 KB
Искане за отпускане на персонална пенсия на Розалина Иванова Чобанова
№208 / 27.08.2015
Решение № 208 96 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.53.5 по кадастралната карта на гр. Габрово, находящ се в местност 'Присовска поляна'
№209 / 27.08.2015
Решение № 209 97 KB
Приложение №1 152 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПИ № 14218.16.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово
№210 / 27.08.2015
Решение № 210 97 KB
Приложение №1 152 KB
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий', гр. Габрово, представляваща Книжарница за продажба на канцеларски стоки и ученически пособия
№211 / 27.08.2015
Решение № 211 98 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Цанко Дюстабанов', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски
№212 / 27.08.2015
Решение № 212 132 KB
Изпълнение решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 18 декември 2014 г. - 30 юли 2015 г.
№213 / 27.08.2015
Решение № 213 93 KB
Приложение №1 6.08 MB