Актуализация на Инвестиционната програма на Община Габрово за 2015 г.
№214 / 17.09.2015
Решение № 214 92 KB
Приложение №1 699 KB
- Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на 'В и К' ООД - Габрово
№215 / 17.09.2015
Решение № 215 145 KB
Приложение №1 445 KB
Подписване на Договор за сътрудничество между Община Габрово и 'Айхелп България' ООД
№216 / 17.09.2015
Решение № 216 99 KB
Приложение №1 1.16 MB
Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността 'Център за обществена подкрепа' от 20 на 25 места, считано от 01.01.2016 г.
№217 / 17.09.2015
Решение № 217 95 KB
Приложение №1 150 KB
Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността, делегирана от държавата дейност 'Дневен център за възрастни хора с увреждания' от 20 до 40 места, считано от 01.01.2016 г.
№218 / 17.09.2015
Решение № 218 121 KB
Приложение №1 172 KB
Увеличаване на капацитета на социалната услуга в общността, делегирана от държавата дейност 'Дневен център за деца и младежи с увреждания' от 20 на 40 места, считано от 01.01.2016 г.
№219 / 17.09.2015
Решение № 219 121 KB
Приложение №1 124 KB
Разкриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи, като местна дейност, считано от 01.10.2015 г.
№220 / 17.09.2015
Решение № 220 99 KB
Приложение №1 345 KB
Разкриване на социална услуга в общността Дневен център за деца с увреждания до 7 години - седмична грижа, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2015 г.
№221 / 17.09.2015
Решение № 221 122 KB
Приложение №1 192 KB
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово
№222 / 17.09.2015
Решение № 222 141 KB
Приложение №1 38 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово
№223 / 17.09.2015
Решение № 223 101 KB
Подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по проект “Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност” /Нагоре/, финансиран по договор №BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г. по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.
№224 / 17.09.2015
Решение № 224 104 KB
Приложение №1 69 KB
Подписване на нова Запис на заповед във връзка с удължаване срока за изпълнение на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 'Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020', финансиран по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007-2013, ДБФП ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.
№225 / 17.09.2015
Решение № 225 107 KB
Приложение №1 68 KB
Прекратяване договор за възлагане управлението на 'Регионален хоспис' ЕООД - Габрово и пряк избор за управител на дружеството
№226 / 17.09.2015
Решение № 226 101 KB
Включване на допълнителни обекти по проект BG 161РO001-1.4.9-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, ДБФП BG 161РO001-1.4-09/0012/024 от 20.05.2013 г.
№227 / 17.09.2015
Решение № 227 137 KB
Приложение №1 1.05 MB
Отпускане на еднократна помощ на лица, на които се предоставя безплатно ежедневно храна чрез фирма 'Боженци ТУР' ООД - Габрово, за периода 01.09.2015 г. 30.09.2015 г.
№228 / 17.09.2015
Решение № 228 177 KB
Приложение №1 40 KB
Искане с вх. № РД-05-01-155/26.08.2015 г. за присъединяване на с. Драгиевци към кметство Драгановци
№229 / 17.09.2015
Решение № 229 111 KB
Приложение №1 272 KB
Удостояване на ДТ 'Рачо Стоянов' - Габрово с почетния знак на града
№230 / 17.09.2015
Решение № 230 100 KB