Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Габрово и временно изпълняващи кметове на кметства Поповци и Яворец
№231 / 01.10.2015

за изграждане на трафопост „Турски дол“
№232 / 01.10.2015

Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на временен трафопост „Меркурий“
№233 / 01.10.2015

считано от 01.11.2015 г.
№234 / 01.10.2015

Изменение на Решение № 200 от 27.08.2015 година на Общински съвет Габрово - самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения минимум, за учебната 2015/2016 година, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
№235 / 01.10.2015

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот, съгласно чл. 45и от ППЗСПЗЗ / гробищен парк кв.Гачевци /
№236 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот №3, кадастрален район 608 по плана на новообразуваните имоти на местност „Над селото“, землище на с.Борики, Община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство”
№237 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.190.24 по кадастралната карта на гр.Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“
№238 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 40, кадастрален район 412 по плана на новообразуваните имоти на местност „Мечин гъстак“, землище на гр.Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство”
№239 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот №56, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пряслата“, землище на с.Баланите, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство”
№240 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 14218.193.114 /част от поземлен имот с идентификатор 14218.193.67/ по кадастралната карта на гр.Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“
№241 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 4, кадастрален район 605 по плана на новообразуваните имоти на местност „Вехтата къща/Под с.Трапезковци“, землище на с. Боженците, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство”
№242 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.19.95 по кадастралната карта на гр.Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за обществено обслужване“
№243 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.195.162 по кадастралната карта на гр. Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“
№244 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот с проектен номер 085086 /част от имот с номер 085079/ в землището на с. Поповци, Община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за рекреационни дейности и обществено обслужване“
№245 / 01.10.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.58.512 по кадастралната карта на гр. Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за производствена и складова дейност“
№246 / 01.10.2015

Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на временен трафопост „Балкан“
№247 / 01.10.2015

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 18 от 20.10.2015 г