С приетите промени на 29 април т. г. Министерски съвет измени и допълни свое постановление относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (ПМС № 18 от 2.02.2015 г.). Одобрените изменения засягат Методическите указания на Националната програма и целят да дадат реален шанс на собствениците, които искат жилищните им сгради да бъдат енергийно обновени.

Вече е допустимо няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, да кандидатстват заедно по Националната програма. Ако не е възможно цялата група от блок-секции да участва, Общината преценява каква част от групата може да подаде документи по Националната програма. Необходимо е поне най-малко половината от свързаните блок-секции/сгради да кандидатстват. За тази цел те трябва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група, която е най-малко от две блок-секции или повече от две свързано застроени сгради.

По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване сгради, в които има най-малко 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, построени са преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

Когато вече регистрираното Сдружение на собствениците, заедно с всички собственици на самостоятелни обекти, които са дали съгласие за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, не представляват 100% (т.е. не е осигурен достъп до всички самостоятелни обекти в сградата/сградите), то тогава по изключение и по своя мотивирана преценка Общината може да допусне одобрение на сградата. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти.

Управителният съвет (Управителят) на Сдружението на собствениците на основание чл. 33, ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) свиква Общо събрание на собствениците. Необходимите документи за това са:

  • Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец -  приложение № 15,
  • Протокол за поставяне на поканата по образец -  приложение № 16
  • Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 17, съдържащ решения съгласно Методическите указания.

Общото събрание протича при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС. Ако общото събрание подкрепи решението на Сдружението с 67%, то става задължително за изпълнение от всички собственици в жилищната сграда, включително и от тези, които не са членове на Сдружението на собствениците.

След анализ на одобрените към момента сгради и параметрите на публикуваните обществени поръчки от общините, заложеният лимит за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност е актуализиран от 200 млн. лв. на 100 млн. лв. Актуализацията се налага, тъй като пазарната цена на предлаганата услуга е по-ниска. Редуцираната сума остава в програмата и ще бъде използвана за същинските дейности по обновяването.

Изменените Методически указания от април 2015 790 KB