Стъпка по стъпка

НОВИНИ

ГИС

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

05.05.2023
УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕРКИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГРАД ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (НПВУ)

31.01.2023

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ