Процедурата по присъединяване на нови членове към вече съществуващо сдружение на собствениците с цел повишаване на представените в Сдружението идеални части е разписана в Споразумението за създаване на сдружение. Така съгласно т. 9.2 "Присъединяването към сдружението се извършва въз основа на писмена молба от страна на собственика на самостоятелен обект, желаещ да стане член на сдружението. Молбата трябва да съдържа трите имена на собственика, описание на имота (предназначение и застроена площ) и процентното съотношение на притежаваните от собственика идеални части от общите части. Редът за присъединяване на нов член се определя с устава на сдружението Прилага се т. 6.3.3." Съгласно даденото указание това може да става по един от трите начина - "Редът за присъединяване на нови членове може да бъде: автоматично въз основа на подадена молба от собственика; молбата се одобрява от управителния съвет; молбата се одобрява от общото събрание с мнозинство ……………………………….."

Нашият съвет е това да става с молба до управителя/управителния съвет. 

След получаването на молбите Управителя/Председателя на УС следва да подаде Уведомление за промяна в обстоятелствата, като прилага Актуален списък на собствениците, членуващи в сдружението и заверени копия от Молбите за присъединяване.

Примерна молба

Уведомлението се подава в ЦАО, след което на Сдружението се издава ново удостоверение, в което са отразение новите ид. части представени в него. При промяна в процента представени ид. части в сдружението не се извършва вписване в Регистър Булстат, доколкото това обстоятелство не е обект на вписване.

ВАЖНО: При промяна в собствеността на самостоятелен обект, който е представен веднъж в сдружението не се налага новия собственик да подава молба или да заявява желание за членство. Новите собственици членуват в сдружението. Обектите, собствениците, на които следва да подадат молби са тези, които никога не са членували в Сдружението.

Всяко сдружение може да провери процента идеални части, с които е учредено на следния ТУК

Относно информация, кои самостоятелни обекти членуват в сдружението, може да получите информация след запитване на място в Община Габрово или на е-маил t.popov@gabrovo.bg като ще се постареам да получите отговор в рамките на 24 часа.