В Община Габрово е сформиран екип от общински служители с различни компетентности  – юристи, строителни експерти, финансисти и други, които ще консултират гражданите и ще им оказват необходимата подкрепа във връзка с учредяване и регистриране на сдружение на собствениците и в по-нататъшните основни стъпки за кандидатстване по процедурата „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“.

С проекта на условията за участие в процедурата може да се запознаете ТУК или на портала на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 – секция Национален план за възстановяване и устойчивост.

За да кандидатствате по програмата, трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва:

 • да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година.
 • най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища
 • да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС
 • да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт
 • да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението.

 

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Представената поредност е логическа, като с оглед оптимизиране на времето, отделните стъпки могат да се реализират заедно.

СТЪПКА 1 – РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

(сградите, в които има регистрирано сдружение по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма нужда да се пререгистрират)

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в Община Габрово и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

Регистрация на сдружението

Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС,  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

 Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец -– приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост -  /примерен образец/
 4. Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение № 3
 5. Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.
 6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Формуляри на необходимите документи, можете да изтеглите от ТУК

Заявлението се подава в административната сграда на Община Габрово, пл. „Възраждане”  № 3, в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.15 часа. За регистрацията не се събират такси.

Образец на Заявлението, както и другите необходими документи за регистриране  на сдружение на собствениците, можете да изтеглите от тук или да получите на място – в Центъра за информация и услуги на гражданите от 8.30 до 17.15 часа всеки работен ден.

След вписване в публичния регистър, Община Габрово издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителният съвет (Управителят) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 

СТЪПКА 2 – ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани в официален регистър на ДНСК, които можете да разгледате чрез следните линкове 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

Собствениците на сградата, провеждат общо събрание на сдружението на собствениците (СС) или общо събрание на етажната собственост, за да изберат фирма, на която да възложат извършването на дейностите, както и да определят начина и условията за заплащане от всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградата. Решението трябва да е за възлагане на фирма/фирми да извърши следните дейности:

 • изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт
 • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

* Обследванията за енергийна ефективност на сгради, изпълнени до влизане в сила на наредбата въз основа на методиката в приложение № 3 от отменената Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.), се приемат за методологично съответстващи с допустимо отклонение от изискванията на методиката от приложение № 1 от тази наредба, когато са извършени по договор, сключен след 21 ноември 2017 г., и класът на прогнозираното енергопотребление след изпълнение на енергоспестяващите мерки не се променя.

ВАЖНО: Тъй като решението/ята се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците, то ако в същото не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, то решението на сдружението се внася за приемане от общото събрание на собствениците.

Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел II от глава втора от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

СТЪПКА 3 – ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПРЕД ОБЩИНАТА

Сдружението на собствениците заявява интерес пред общината чрез подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I”.

Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС за обновяване за енергийна ефективност, като съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

 • Справка за ССО;
 • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (за сдружението);
 • Покана за провеждане на общо събрание - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от общото събрание на СС -  копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС);
 • Друго /следва да се опише/

 

ВАЖНО!!! Документите ще бъдат публикувани веднага след официалното стартиране на процедурата.

 

СТЪПКА 4 – ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

След подаването на заявлението, в Община Габрово се извършава проверка на  подадените документи и оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи, общината изисква от СС тяхното предоставяне.

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.

СТЪПКА 5 – СКЛЮЧВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сдруженията на собствениците, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат партньорско споразумение по образец. В случаите на повече от едно сдружение в сградата, договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

След сключването на партньорското споразумение, общината в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при необходимост ще получи съдействие от страна на СС) и ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ.

Сроковете за кандидатстване по настоящата процедура са съответно:

Първи срок за кандидатстване – не по-късно от 23:59 ч. на 15.02.2023 год.

Втори срок за кандидатстване – не по-късно от 23:59 ч. на 31.03.2023 год.

ВАЖНО!!!

Във връзка с обработката на Заявленията от страна на общинска администрация и необходимото технологично време за подаване на проектното предложение в ИСУН, Община Габрово апелира да не се изчаква последния момент, определен в насоките за кандидатстване. Той е за подаване на проектните предложения в системата на ИСУН, а не за подаване на Заявление в Общинските администрации.