Община Габрово подготви концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), която подаде по обявената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството едноименна процедура. В нея са включени три проектни идеи, с които може да се кандидатства за финансиране по програмите на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. – „Развитие на регионите“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Това е пилотна процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на Европейския съюз. Основен акцент в нея е партньорството както на местно ниво, така и между централната и общинските администрации.

Концепцията „Габрово – център на иновации, образование и предприемачество“ предвижда инвестиции на стойност 23.3 млн. лева за развитие на „иновационна долина“ на територията на Северен централен район с център област Габрово.

Бившето Умниково училище очаква финансиране за нов живот © Община Габрово, архив

Предлага се да бъде създаден център за дигитални умения и иновации в бившето училище „Радион Умников“, чиято сграда е паметник на културата. Там ще се оборудват зали и лаборатории за обучения по роботика и автоматизация, информационни технологии, виртуална реалност, 3D креативност и прототипиране.

Друг обект е зоната за иновации върху терен, който се стопанисва от Технически университет – Габрово. Там ще бъде изградена „Къща на бъдещето“ със стаи за създаване на технологии, семинарна зала и офиси. Ще се построи производствено хале, в което стартиращи компании ще тестват иновативни продукти. Зоната ще предлага и обучения за млади предприемачи, иновационни лагери, подкрепа за разработване на проекти и др.

Някогашният ресторант „Форум“ в кв. „Шести участък“ може да се превърне в креативно общностно пространство © Община Габрово

Третият обект е свързан с обособяването на споделено пространство в квартал „Шести участък“. То ще разполага с две стаи за творчески ателиета, изложбена зала и външна площ за културни събития. Сградата е собственост на Техническия университет, а дворът принадлежи на Община Габрово.

При осигуряване на европейско финансиране Община Габрово ще изпълни дейностите съвместно с общинските администрации на Севлиево, Трявна и Дряново, Регионалното управление на образованието, Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, Сдружението „Център за творческо обучение“, „София Тех Парк“ АД, Технически университет – Габрово и Университета на Валахия в Търговище, Румъния.

Предстои концепцията да се подложи на обществено обсъждане, след което ще бъде приоритизирана от Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране. Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.

Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ „Брегове на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“