Проект – № 101090027 „Изграждане на европейски диалог за увеличаване на младежкото участие в извънградските райони“ с акроним PLACE OUT (European Dialogue-Building for increasing youth protagonism in non-urban areas)

Финансиране – Програма „Еразъм+“ 2021–2027 г. на Европейския съюз; Ключово действие 3 „Подкрепа за разработване на политики и за сътрудничество“ – „Обединена европейска младеж“

*Програмата се администрира от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

Обща стойност – 399 674.00 евро

Бюджет за Община Габрово – 9 261.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 24 месеца (1 декември 2022 г. – 30 ноември 2024 г.)

Участници в проекта

Водеща идея

PLACE OUT е инициатива, насочена към повишаване на младежката активност и лидерство в извънградските райони на Европейския съюз. Чрез прилагането на градското възстановяване – концептуална рамка за подобряване на физическите и екологичните аспекти на районите – проектът има за цел да насърчи младите хора в ръководенето на политики за устойчиво възстановяване на селските територии в Европа.

Обща цел

Укрепване на европейската идентичност и активното гражданство чрез насърчаване на младите хора, младежките организации и публичните институции за диалог и партньорство при работата с младежи.

Специфични цели

 • Увеличаване на познанията за териториалните особености с фокус върху нуждите и възможностите на младите хора;
 • Повишаване на капацитета на младежките организации за активиране на териториални генеративни процеси за регенерация на пространства;
 • Повишаване на капацитета на местните институции да ангажират младежи в инициативи за териториално регенериране на пространства;
 • Увеличаване на възможностите за младежите и институциите да участват съвместно във формирането на политики на местно ниво.

Основни дейности

 • Анкетно проучване за нуждите на младите хора, младежките организации и институциите на местно ниво;
 • Обучения на младежи, младежки организации и местни институции за подобряване на комуникацията между тях;
 • Идентифициране на важни за общността обекти;
 • Предоставяне на информация относно възможности за реализация на младежки идеи и проекти;
 • Споделяне на добри практики и идентифициране на активни младежки организации и неформални групи от млади хора.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Повишаване на уменията на младежките организации да взаимодействат с институциите и да изразяват застъпничество;
 • Повишаване на знанията за програмите на Европейския съюз и възможностите за достъп до европейските мрежи;
 • Повишаване на уменията за включване на младите хора в определянето на местните политики и в активни граждански дейности;
 • Улесняване достъпа на институциите до европейската рамка за финансиране;
 • Повишаване на способността за работа в извънградски контекст;
 • Увеличаване на опита в европейското планиране и изпълнението на младежки политики;
 • Насърчаване на регионалните партньорства и участието в нови икономически, социални и обществени дейности.

Публикации

Европроект насърчава диалога между младежи и институции

Връзки и контакти

Сайт на проекта

YouTube канал на проекта

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ „Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“ (FACE UP)