Проект – „Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Младост“ – първи етап

Финансиране – Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика (Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“)

Споразумение за реализация на дейностите – № РД-17-13/15.02.2021 г. (съгласно Решение № 1/05.02.2021 г. на УС на ПКБ)

Общ бюджет – 350 816.00 лв., от които:

 • 119 979.00 лв. – финансиране от МТСП (34.20%)
 • 230 837.00 лв. – съфинансиране от Община Габрово (65.80%)

Продължителност на проекта – 15 февруари 2021 г. – 26 ноември 2021 г.

Основна цел

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в градските центрове. Предоставяне на качествена грижа за деца чрез подобряване на материалната база за осигуряване на подходящи условия за отглеждането им. Постигане на устойчива, безопасна и достъпна архитектурна среда. Намаляване на безработицата и създаване на възможности за заетост на работната сила в общината.

2021 г. – след

Дейности I

Строително-монтажните и ремонтните работи включват обособяване на пет тематични площадки за игра, проектирани в съответствие с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и с наличната дървесна растителност. Съоръженията съчетават следните занимания: люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване, учене, колективни игри – предназначени за деца от 3 до 12 години. Етап I от изпълнението обхваща 4 054,60 м2 дворна площ и 771,10 м2 площадки за игра.

 • Три площадки за подвижни игри – ситуирани източно и южно от сградата;
 • Обща площадка за художествено-творчески занимания – в източната част на парцела;
 • Площадка за тихи игри – югозападно от сградата.

Други дейности в прилежащата територия:

 • полагане на нови настилки, вкл. саморазливна каучукова настилка 4 см;
 • ремонт и обновяване на дворните ограждения;
 • монтиране на съоръжения за игра, беседка, пейки, кошчета за отпадъци, ремонт на пясъчници;
 • възстановяване и доизграждане на алейно осветление;
 • монтаж и инсталиране на система за видеонаблюдение;
 • ремонт, полагане и монтаж на необходимите елементи от ЕЛ инфраструктурата.

2020 г. – преди

Дейности II

Провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Положителни ефекти

Благоустрояването на дворните пространства в ДГ „Младост“ демонстрира целенасочените, последователни и интегрирани усилия на Община Габрово за постигане на завършен резултат чрез цялостно обновяване на обекта. В резултат от дейностите е създадено модерно и отговарящо на всички нормативни изисквания пространство, подходящо за безопасна игра и социализиране на децата. Интервенцията надгражда вече постигнатия ефект от изпълнените благоустройствени дейности в двора през 2011 г. и енергоспестяващи мерки в сградата през 2013 г. и води до още по-устойчиви резултати при предоставяне на услугата.

Публикации

Нови площадки за игра радват малчуганите в ДГ „Младост“

Дворът на ДГ „Младост“ ще бъде благоустроен

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“ „Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“