Проект – „Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“

Финансиране – Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика (Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“)

Споразумение за реализация на дейностите – № РД-17-9/28.02.2022 г. (съгласно Решение № 1/16.02.2022 г. на УС на ПКБ)

Общ бюджет  433 861.00 лв., от които:

  • 129 985.00 лв. – финансиране от МТСП (29.96%)
  • 303 876.00 лв. – съфинансиране от Община Габрово (70.04%)

Продължителност на проекта – 28 февруари 2022 г. – 28 ноември 2022 г.

Основна цел

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в градските центрове. Предоставяне на качествена грижа за деца чрез подобряване на материалната база за осигуряване на подходящи условия за отглеждането им. Постигане на устойчива, безопасна и достъпна архитектурна среда. Намаляване на безработицата и създаване на възможности за заетост на работната сила в общината.

2022 г. – след

Дейности I

Строително-монтажните и ремонтните работи включват обособяване на шест тематични площадки за игра, проектирани в съответствие с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и с наличната дървесна растителност. Съоръженията съчетават следните занимания: люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване, учене, колективни игри – предназначени за деца до 6 години. Изпълнението обхваща 4 899 м2 дворна площ и 1 250 м2 площадки за игра.

  • Една площадки за игра – за яслена група за деца до 3 г.;
  • Пет площадки за игра – за групи с деца от 3 до 6 г.

Други дейности в прилежащата територия:

  • полагане на нови настилки, вкл. саморазливна каучукова настилка 4 см;
  • ремонт и обновяване на дворните ограждения, стълбища и подпорни стени;
  • монтиране на съоръжения за игра, беседки, пейки, маси, съдове за отпадъци;
  • изграждане на парково осветление;
  • изграждане на рампа за достъп на деца със специални потребности;
  • полагане и монтаж на необходимите елементи от ЕЛ инфраструктурата.

2021 г. – преди

Дейности II

Провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Положителни ефекти

Благоустрояването на дворните пространства в ДГ „Първи юни“ демонстрира целенасочените, последователни и интегрирани усилия на Община Габрово за постигане на завършен резултат чрез цялостно обновяване на обекта. В резултат от дейностите e създадено модерно и отговарящо на всички нормативни изисквания пространство, подходящо за безопасна игра и социализиране на децата. Интервенцията надгражда вече постигнатия ефект от изпълнените енергоспестяващи мерки в сградата през 2013 г. и води до още по-устойчиви резултати при предоставяне на услугата.

Публикации

Нови площадки за игра радват малчуганите в ДГ „Първи юни“

Дворът на ДГ „Първи юни“ ще бъде благоустроен