Проект – „Инвестиции за създаване на качествена образователна среда в ДГ „Дъга“ – база 2, с. Яворец“

Финансиране – Министерство на образованието и науката

Източник – Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ 2020-2022 г.; модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Стойност – 530 100.00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 24 месеца (ноември 2020 г. – декември 2022 г.)

Основна цел

Разширяване капацитета на детската градина и гарантиране на условия за децата от 4 села за социализация, възпитание и обучение, намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и обхващането им в задължителното предучилищно образование чрез реконструкция, обзавеждане и оборудване на базата. С реализацията на дейностите се дава възможност за разкриване на още една група с 25 места и преминаване към целодневен режим на обучение.

2023 г. – след

Специфични цели

 • Пълна интеграция на децата от уязвими семейства;
 • Предотвратяване недостига на места в детските градини;
 • Предучилищно образование в близост до местоживеенето.

Дейности

Реконструкция на сградата

Обектът е реализиран чрез инженеринг (проектиране с авторски надзор и строително-монтажни работи) за реконструкция на застроена площ от 550 м2. Изпълнени са дейности за покриване и водоотвеждане, железарски работи, подмяна на дограми, мазилки, топлоизолации и хидроизолации, бояджийски работи, полагане на подови настилки, облицовки, нови инсталации – ЕЛ, ВиК, ОВ, комунални връзки, обновяване на дворното пространство и две детски площадки.

Обзавеждане и оборудване

Доставка и монтаж на мебели и оборудване за двете групи и за помещенията на педагогическия и непедагогическия персонал: занимални, спални, коридори, кухненски блок, учителска стая, сервизни помещения, медицински кабинет и др.; осигуряване на дидактически материали, постелен инвентар и спортни пособия.

2020 г. – преди

Резултати и положителни ефекти

 • Осъществяване на целодневна организация на обучение;
 • Преодоляване недостига на места за задължително предучилищно образование на децата, навършили 4 години;
 • Обхват на всички деца от уязвимите групи в района;
 • Предотвратяване на социалното изключване и отпадане на децата от образователната система;
 • Подкрепа за приобщаването на децата и преодоляване на обучителните им затруднения;
 • Провеждане на задължително предучилищно образование за децата, навършили 4-годишна възраст в населеното място или в по-голяма близост до местоживеенето им;
 • Равен шанс на децата при постъпването им в училище;
 • Повишаване на грамотността и придобиване на нагласи за учене през целия живот.

Публикации

Обновената база 2 на ДГ „Дъга“ в с. Яворец e официално открита

530 хил. лв. за реконструкция на детската градина в с. Яворец

„Ремонт на игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ – Габрово“ „Ремонт на игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ – Габрово“