Проект – „Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ – Габрово“

Финансиране – Министерство на образованието и науката

Източник – Програма „Изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища“ 2023 г.; Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“

Стойност – 99 011.00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 8 месеца (7 декември 2023 г. – 31 юли 2024 г.)

Основна цел

Подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на открито и пълноценно упражняване на спортните дейности, които са предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

ОУ „Христо Ботев“ © Община Габрово

Специфични цели

 • Насърчаване на физическата активност и популяризиране на здравословния начин на живот;
 • Подобряване на социалните умения и двигателните навици на общността чрез активности и спорт на жителите от района;
 • Постигане на конкурентоспособна и съвременна образователна среда.

Дейности

Осъществяване на СМР

Изграждане на мултифункционална спортна площадка с обособяване на игрище за волейбол с площ от 213,3 м2, игрище за футбол/хандбал на площ от 240 м2 и писта за бягане с площ от 95,6 м2.

 • Подготовка на игрищата чрез отстраняване на съществуващата амортизирана настилка и старите спортни съоръжения;
 • Асфалтиране на игрищата;
 • Полагане на специализирана спортна настилка в очертанията на двете игрища и разчертаване за вида спорт.

Спортно оборудване

Доставка и монтаж на хандбални/футболни врати и волейболни стойки с алуминиев профил.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Подобряване на цялостния облик и публичния имидж на училището;
 • Провеждане на учебни часове по физическо и практикуване на групови спортове на открито;
 • Облекчаване на режима при разпределяне на паралелките за часовете по физическо възпитание и спорт;
 • Провеждане на спортни дейности и занимания на открито за жителите в района на ОУ „Христо Ботев“;
 • Осигуряване на здравословна алтернатива за прекарване на свободното време на младите хора;
 • Изграждане на здравословни навици и нагласи за избор на активности.

Публикации

99 хил. лв. от МОН за спортната площадка на ОУ „Христо Ботев“

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Авариен ремонт на покрива на бивше Палаузово училище“