Проект – „Ремонт на игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ – Габрово“

Финансиране – Министерство на образованието и науката

Източник – Програма „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища" 2022 – 2023 г.; Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“

Стойност – 90 823.00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 9 месеца (август 2022 г. – май 2023 г.)

Основна цел

Подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на открито и пълноценно упражняване на спортните дейности, които са предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

СУ „Отец Паисий“ © Община Габрово

Специфични цели

  • Насърчаване на физическата активност и популяризиране на здравословния начин на живот;
  • Подобряване на социалните умения на общността чрез активности и спорт на жителите от района;
  • Постигане на конкурентоспособна и съвременна образователна среда.

Дейности

Осъществяване на СМР

Ремонт на спортна площадка с площ от 921 м2 и обособяване на две игрища с размери 16х30 м и 16х26 м с площ 5х5м между тях за практикуване на баскетбол и волейбол. Предвидено е асфалтиране, монтаж на предпазна мрежа от южната страна с височина 2 м.

Спортно оборудване

Доставка и монтаж на баскетболни и волейболни конструкции, опъвателни стълбове и баскетболни табла с рингове и мрежа.

Резултати и положителни ефекти

  • Повишаване на привлекателността на училището;
  • Осигуряване провеждането на спортни занимания на открито;
  • Осигуряване провеждането на учебни часове с ученици от всички степени на обучение;
  • Провеждане на извънкласни дейности и допълнителни занимания със спортен характер;
  • Облекчаване на режима при разпределяне на паралелките за часовете по физическо възпитание и спорт;
  • Провеждане на спортни дейности и занимания на открито за жителите в района на СУ „Отец Паисий“;
  • Осигуряване на здравословна алтернатива за прекарване на свободното време на младите хора.

Публикации

СУ „Отец Паисий“ с обновени спортни площадки

МОН финансира спортните площадки на „Отец Паисий“, „Пенчо Семов“ и „Д-р Никола Василиади“