Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021 – 2023 година

Решение 26

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2019 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2020 г.

Решение 27

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К” ООД - Габрово

Решение 28

Приложение №1

Подновяване срока на договор за възлагане управлението на “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово

Решение 29

Изменение на Правилника за устройството и дейността на Габровски камерен оркестър, приет с Решение № 135/27.07.2017 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 30

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2019 г.

Решение 31

Приложение №1

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта на Община Габрово за 2019 година

Решение 32

Приложение №1

Допълнение на списък на имоти или части от тях – публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем с обект Склад, разположен в Административната сграда на кметство Враниловци, находящо се в парцел VІІ, кв. 5 с. Враниловци

Решение 33

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 2, ет. 1, ул. Найден Геров № 58, вх. Г, гр. Габрово)

Решение 34

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 8А, ет. 1, ул. Младост № 5, вх. Б, гр. Габрово)

Решение 35

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Решение 36

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.660, ул. Студентска № 30, гр. Габрово)

Решение 37

Приложение №1

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда (ул. Пробуда № 5, гр. Габрово, с идентификатор 14218.501.712)

Решение 38

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 22959.516.79, местност Ливадето, землище Донино, общ. Габрово

Решение 39

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 37722.95.302, местност Под с. Парчовци, землище Кози рог, общ. Габрово

Решение 40

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 22959.516.71, местност Ливадето, землище Донино, общ. Габрово

Решение 41

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя - имот № 22959.516.31, местност Ливадето, землище Донино, общ. Габрово

Решение 42

Приложение №1

Съгласие за актуализиране и предоставяне на ползваните мери, пасища и ливади, стопанисвани и собственост на Община Габрово

Решение 43

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 44

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 45

Приложение №1

Кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електромобили, Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд

Решение 46

Изменение на Решение № 14/30.01.20202 г. на Общински съвет - Габрово за определяне на поименен състав на комисия по предложения за почетни граждани и носители на почетен знак на град Габрово

Решение 47

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 26.03.2020 г.