Облекчаване финансовата тежест на пряко засегнатите лица от въведеното извънредно положение на територията на Република България

Решение 48

Разкриване на социална услуга в общността, местна дейност „Кризисна социална кухня“, с капацитет 400 места, считано от 30.03.2020 г.

Решение 49

Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността „Домашен социален патронаж“ от 300 на 350 места, считано от 01.04.2020 г.

Решение 50

Допълнение и изменение на Решение № 223/17.10.2019г. на Общински съвет - Габрово

Решение 51

Предоставяне на средства от бюджета на Община Габрово на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

Решение 52

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене

Решение 53

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

Решение 54

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен кредит, с цел реализацията на проект „Преустройство и развитие на сувенирен магазин“ в Mузей „Дом на хумора и сатирата“

Решение 55

Приложение №1

Приложение №2

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Повишаване качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – Габрово, чрез закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане“, по Фонд „Социална закрила“ – Министерство на труда и социалната политика

Решение 56

Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС

Решение 57

Приложение №1

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физически лица чрез откупуване частта на физическите лица на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 61, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово

Решение 58

Допълване и изменение на Решение № 202/26.09.2019 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 59

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общински жилища, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Осми март” № 24, вх. Г, ет. 4, ап. 18 и ул. „Найден Геров” № 62, вх. Б, ет. 1, ап. 3.

Решение 60

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за външно ел. захранване–кабелна линия СрН извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово за БКТП 630 kVА, 20/0.4 kVА за обект: „Производствена база и складове“ в УПИ IV-581, кв.69 по плана на гр. Габрово-СЗ, II ч.

Решение 61

Разрешение за изработване на проект за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 14218.307.179 и 14218.309.235 по КК на гр. Габрово и Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 14218.307.179; 14218.309.235; 14218.753.1; 14218.753.2 по КК на гр. Габрово

Решение 62

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 5 от 30.04.2020 г.