Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Габрово и временно изпълняващи кметове на кметства Поповци и Яворец

Решение 196

Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2019 г. и на инвестиционната програма

Решение 197

Приложение №1

Приемане проектобюджет за местни дейности на Община Габрово за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2021 и 2022 г.

Решение 198

Приложение №1

Подписване на запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект № BG05M9OP001-2.040-0022-C01 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово”, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по ОП РЧР 2014-2020

Решение 199

Приемане на Правила за предоставяне на мобилната здравно-социална услуга „Патронажна грижа“, по проект № BG05M9OP001-2.040-0022-C01 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по ОП РЧР 2014-2020

Решение 200

Приложение №1

Заявление за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци от „ДЖИ ПЛАСТ“ ООД

Решение 201

Замяна на имот – частна общинска собственост с имот на физически лица на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. Алекси Димов)

Решение 202

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- продажба на общински жилища, с административен адрес в:
 гр. Габрово, ул. „Христо Ботев” № 14, ет. 2, ап. 7,
 гр. Габрово, бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 5, ап. 13 и
 гр. Габрово, ул. „Д-р Тота Венкова” № 19, вх. А, ет. 2, ап. 4;
- предложение за продажба на общински жилища, с административен адрес в:
 гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. А, ет. 2, ап. 19,
 гр. Габрово, ул. „Найден Геров” № 58, вх. Г, ет. 1, ап. 2 и
 гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 8А;
- отказ от закупуване на общински жилища, с административен адрес в:
 гр. Габрово, ул. „Мирни дни” № 10, вх. Г, ет. 7, ап. 13 и
 гр. Габрово, ул. „Д-р Тота Венкова” № 11, вх. Д, ет. 3, ап. 7.

Решение 203

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 204

Приложение №1

Oтдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – сграда в кв. Етър, гр. Габрово на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово

Решение 205

Oтдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляваща помещение, находящо се в сутерена на Здравен дом в с. Яворец на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово

Решение 206

Провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на обособени части от имот - публична общинска собственост, представляващи 15 /петнадесет/ работилници в ЕМО „Етър”, находящ се в гр. Габрово, ул. Ген. Дерожински № 144

Решение 207

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 512.12, местност Брусовете, землище Донино, общ. Габрово

Решение 208

Приложение №1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 14218.253.98 по кадастралната карта на гр. Габрово

Решение 209

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 210

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 211

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 212

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa ПИ с идентификатор 23159.68.4 по КК на с. Драгановци, община Габрово, м-т „В селото“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 213

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05400.31.30 по КК на с. Борики, община Габрово

Решение 214

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементи на техническата инфраструктура в поземлени имоти с проектни идентификатори: 14218.201.291; 14218.201.292; 14218.201.293; 14218.201.294; 14218.201.295; 14218.201.296; 14218.201.297 по КК на гр. Габрово

Решение 215

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово на „Инима“ООД

Решение 216

Утвърждаване за учебната 2019/2020 година на паралелка в СУ „Отец Паисий“, формирана с брой ученици под установения минимум, съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Решение 217

Замяна на имот – частна общинска собственост с имот на физически лица на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. Р. Ковача – ул. Ем. Манолов)

Решение 218

Изграждане на паметник на загиналите и участвалите във войните 1912 – 1945 г. от с. Костенковци, община Габрово

Решение 219

Удостояване с почетния знак на град Габрово на Габровски камерен оркестър

Решение 220

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 15 от 17.10.2019 г.