Проведена процедура за изслушване и определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово

Решение 221

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ „Отец Паисий”, гр. Габрово, представляваща Разливочна за организиране на столово хранене

Решение 222

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово по програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Решение 223

Кандидатстване на Музей „Дом на хумора и сатирата“ по програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Решение 224

Приложение №1

Разрешение за изработване на Специализирана план-схема и Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 14218.66.14 по КК на гр. Габрово

Решение 225

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 14218.95.653 по КК на гр. Габрово

Решение 226

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 57675.56.58 по КК на с. Поповци, община Габрово, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя-ПИ с идентификатор 57675.56.59 по КК на с. Поповци, община Габрово

Решение 227

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 1 от 11.11.2019 г.