Проект – № 690669 „Планове за устойчива градска мобилност“ (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs-Up)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Бюджет за Община Габрово – 7 500.00 евро

Продължителност – 14 декември 2017 г. – 30 юни 2018 г.

Партньорство по проекта

Консорциум, съставен от 19 партньора (местни и регионални власти и институции, НПО) от 7 държави-членки на Европейския съюз, воден от европейската мрежа на градовете и регионите за устойчив транспорт POLIS, Брюксел (Белгия) – водещ патньор: Акуапеза, Гроталие, Олбия, Верчели (Италия); Бая Маре, Брашов, Бистрица, Чимбав, Дева, Турда (Румъния); Агиос Димитриос, Александруполис, мрежа от гръцки острови, Комотини (Гърция); Хенгело (Холандия); Паневежис (Литва); Слайго (Ирландия).

България е представена в проекта с двама участници – Община Габрово и Община Варна.

Описание

SUMPs-Up е един от трите проекта, свързани с плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) по инициативата на Европейския съюз CIVITAS 2020. Проектът подпомага органите по планирането да преодолеят бариерите, които пречат или затрудняват прилагането на ПУГМ чрез: изграждането на капацитет, предоставянето на информация и подкрепа по време на фазите на разработване и изпълнение на ПУГМ ще им осигурят необходимите знания и умения за това.

Обща цел

Проектът цели да подпомогне местните власти при подготовка изготвянето на планове за устойчива градска мобилност чрез изграждане на експертен капацитет, показване на добри практики при вече приети планове и консултации между участващите партньори.

Специфични цели и дейности

  • Помощ за местните власти да намерят най-много полезни инструменти за планиране за техните нужди;
  • Иновативно търсене, филтриране и класификация на вече изготвени и приети планове за устойчива градска мобилност;
  • Предоставяне на указания, софтуер, ръководства, приложения, методи и т.н. за всички стъпки на планиране и области на политиката на градска мобилност.

Ангажименти на партньора по проекта

  • Участие в минимум две от трите електронни дискусии;
  • Участие в минимум два от трите електронни курса;
  • Участие в минимум две от трите работни срещи.

Резултати и положителни ефекти

  • Утвърждаване на устойчив модел за развитие на качествени и ефективни планове за устойчива градска мобилност;
  • Повишена информираност на местните власти и институции за необходимостта от въвеждане на планове за устойчива градска мобилност;
  • Повишен капацитет на експертите от Община Габрово за подготовка и въвеждане на планове за устойчива градска мобилност.

Публикации

Габрово черпи европейски опит за градската мобилност

„Енергийни мерки: Подпомагане на домакинствата в риск от енергийна бедност“ (EnergyMEASURES) „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“ (TeRRItoria)