Опит от градове в Европейския съюз черпи Община Габрово като участник в проекта SUMPs-UP – „Планове за устойчива градска мобилност“. Разработката се финансира от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Идеята е да се ускори въвеждането на планове за устойчива градска мобилност и да се разработят новаторски инструменти и услуги за внедряването им. Партньори на Габрово са населени места от Италия, Румъния, Гърция, Холандия, Литва и Ирландия.

В рамките на половин година (1 януари – 30 юни 2018 г.) представители на местните власти от участващите градове работиха в експертна група в областта на транспорта и планирането на градската мобилност. Специалистите се включиха в обучителни дейности под формата на електронни курсове и дискусии, както и работни срещи в европейски градове с действащи планове. Това дава възможност на проектанти, еколози и технически експерти в общините да получат познания и умения за управление на устойчивата мобилност в градските и крайградските зони.

Община Габрово започна изпълнението на проекта за устойчив градски транспорт

Според участниците в експертната група е наложително въвеждането на национални законодателни мерки при изготвяне на планове за градска мобилност. Много европейски държави все още нямат законово регулирана рамка, която е необходима за надграждане и ревизия на съществуващите планове. Като задължително условие се посочва комуникацията и широкото гражданско участие, както и въвличане на всички заинтересовани страни и ползване на университетския потенциал за проучване на нагласите.

Габрово сред общините с пилотни решения за електрическа мобилност

По данни на Евростат 20% от населението на Европа има затруднения при ползването на публичния транспорт. Предизвикателството е да се промени мисленето на хората от страни най-вече в Източна Европа, че автомобилите не са единственото превозно средство, което дава комфорт на пътуващите. Активността в градската мобилност представлява цялостно осъвременяване на системата на обществения транспорт и съпътстващата инфраструктура, организация и контрол на паркирането, изграждане на велосипедни мрежи, пешеходни трасета, зелени зони, търсене на други форми за придвижване в градска среда и т.н.

Община Габрово се сдоби с електромобил

През 2015 г. Габрово бе една от десетте български общини, които участваха в международния проект „Подкрепа за плановете за градска мобилност“ (BUMP – Boosting Urban Mobility Plans). В изпълнение на дейностите беше разработен проект на план за градска мобилност. Планът, като стратегически управленски документ, трябва да бъде обвързан с местните нормативни актове и приоритети в сферата на транспорта. Разработката и внедряването на план за устойчива градска мобилност се основава и на обществената и институционалната подкрепа на общинско ниво.

Планът за действие по градска мобилност на Европейската комисия, публикуван през 2009 г., предлага да се ускори въвеждането на планове за устойчива градска мобилност. Транспортните министри на страните-членки подкрепиха развитието на такива планове. Съветът на Европейския съюз поддържа разработката на планове за градска мобилност и окуражава развитието на инициативи като експертна помощ и обмен на информация за създаването им. През март 2011 г. Европейската комисия публикува транспортната Бяла книга „Пътна карта за единна Европейска транспортна област – към конкурентоспособна и ефикасна транспортна система“. Тя предлага да се проучи възможността за разработка на планове за градска мобилност като задължителна мярка за градове с определена големина според националните стандарти и базирано на насоките на Европейския съюз.