Община Габрово открива процедура за Първата конкурсна сесия за 2018 година по Програма Младежки дейности, финансирана от общинския бюджет. В него за реализиране на Програмата за 2018 г. са предвидени финансови средства в размер на 30 000 лева.

Приоритет на Програмата за 2018 г. са проекти, които дават видимост и са с принос към активното участие на младите хора в обществено значими каузи, мобилизират младежкия потенциал, насърчават взаимната солидарност, социалното приобщаване и разбирателство, развиват взаимодействието и комуникацията между институциите и младите хора.

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия, е 6 000 лв. Дейностите по проектите трябва да се осъществят в периода от 1 септември 2018 г. до 30 ноември 2018 г. Ще се финансират проекти, които ще се реализират на територията на община Габрово.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 23.07.2018 г. включително.

На електронна поща z.kalinova@gabrovo.bg може да изпращате Вашите въпроси, а в раздел „Младежки дейности“ на сайта на Община Габрово ще намерите необходимата Ви информация.

В периода от 9 до 13 юли 2018 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма Младежки дейности. Всяко едно лице може да поиска писмено от Община Габрово разяснения по Програмата и документите за кандидатстване на електронна поща z.kalinova@gabrovo.bg в срок до 13 юли 2018 г., вкл. Разясненията се дават до 5 работни дни от постъпване на искането.

На сайта на Община Габрово в раздел „Младежки дейности“ се публикуват всички документи за конкурсната сесия, а в последствие ще бъдат публикувани и постъпилите писмено въпроси и отговори по настоящата сесия.

Основна цел на Програма Младежки дейности на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.