Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2018 година по Програма "Младежки дейности", финансирана от бюджета на Община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма "Младежки дейности", приет с Решение № 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Габрово и Заповед № 1079 от 18.06.2018 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и началната и крайна дата за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма "Младежки дейности" на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия, е 6 000 лв., като финансирането ще бъде за проекти, които ще се реализират на територията на община Габрово. Дейностите по проектите трябва да се осъществят в периода от 1 септември 2018 г. до 30 ноември 2018 г.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 23.07.2018 г. включително.

На сайта на Община Габрово в раздел „Младежки дейности“ се публикуват всички документи за конкурсната сесия, а на електронна поща z.kalinova@gabrovo.bg може да изпращате Вашите въпроси, отговорите на които също ще бъдат оповестени в раздел "Младежки дейности".

В периода от 9 до 13 юли 2018 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма "Младежки дейности". Всяко едно лице може да поиска писмено от Община Габрово разяснения по Програмата и документите за кандидатстване на електронна поща z.kalinova@gabrovo.bg в срок до 13 юли 2018 г., включително. Разясненията се дават до 5 работни дни от постъпване на искането.

Обявление за конкурсна сесия на Програма "Младежки дейности" - 2018

Документи за кандидатстване

Отчетни формуляри

Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2019 година