Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2018 година по Програма "Младежки дейности", финансирана от бюджета на Община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма "Младежки дейности", приет с Решение № 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Габрово и Заповед № 1079 от 18.06.2018 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и началната и крайна дата за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма "Младежки дейности" на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия, е 6 000 лв., като финансирането ще бъде за проекти, които ще се реализират на територията на община Габрово. Дейностите по проектите трябва да се осъществят в периода от 1 септември 2018 г. до 30 ноември 2018 г.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 23.07.2018 г. включително.

На сайта на Община Габрово в раздел „Младежки дейности“ се публикуват всички документи за конкурсната сесия, а на електронна поща z.kalinova@gabrovo.bg може да изпращате Вашите въпроси, отговорите на които също ще бъдат оповестени в раздел "Младежки дейности".

В периода от 9 до 13 юли 2018 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма "Младежки дейности". Всяко едно лице може да поиска писмено от Община Габрово разяснения по Програмата и документите за кандидатстване на електронна поща z.kalinova@gabrovo.bg в срок до 13 юли 2018 г., включително. Разясненията се дават до 5 работни дни от постъпване на искането.

Правилник за финансиране на проекти по Програма "Младежки дейности" от бюджета на Община Габрово 3.36 MB
Обявление за конкурсна сесия на Програма "Младежки дейности" - 2018
Обявление за конкурсна сесия на Програма "Младежки дейности" - 2018 185 KB
Документи за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване по Програма "Младежки дейности" - 2018 86 KB
АКТУАЛЕН Формуляр за Бюджет по Програма "Младежки дейности" на Община Габрово - 2018 61 KB
Декларация по чл. 9, ал. 3 от Правилника за финансиране на проекти по Програма „Младежки дейности" 24 KB
Декларация за липса на двойно финансиране 14 KB
Декларация за авторско право 24 KB
Указания за Финансово отчитане на проекти към Програма “Младежки дейности” 2018 2.58 MB
Проект на Договор за финансиране на проекти по Програма "Младежки дейности" 2018 2.60 MB
Таблица за оценка - част 1 22 KB
Таблица за оценка - част 2 37 KB
Въпроси и отговори, свързани с конкурсната сесия по Програма "Младежки дейности" - 2018 180 KB
Допуснати проектни предложения до втори етап на оценка 15 KB
Класирани проектни предложения в първата сесия по Програма Младежки дейности 2018 15 KB
Отчетни формуляри
Съдържателен финален отчет 46 KB
Финален отчет 48 KB