Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2019 година по Програма "Младежки дейности", финансирана от бюджета на Община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма "Младежки дейности", приет с Решение № 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Габрово и Заповед № 1079 от 22.07.2019 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и началната и крайна дата за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма "Младежки дейности" на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия, е 4 000 лв., като финансирането ще бъде за проекти, които ще се реализират на територията на община Габрово. Дейностите по проектите трябва да се осъществят в периода от 16 септември 2019 г. до 30 ноември 2019 г.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 23.08.2019 г. включително.

На сайта на Община Габрово, в раздел „Младежки дейности“ се публикуват всички документи за конкурсната сесия, а на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg може да изпращате Вашите въпроси, отговорите на които също ще бъдат оповестени в раздел "Младежки дейности".

В периода от 05 до 09 август 2019 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма "Младежки дейности". Всяко едно лице може да поиска писмено от Община Габрово разяснения по Програмата и документите за кандидатстване на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg в срок до 16 август 2019 г., включително. Разясненията се дават до 5 работни дни от постъпване на искането.

Отчети за 2019
Съдържателен отчет 46 KB
Финансов отчет 48 KB
22.07.2019
Обявление за конкурсна сесия на Програма "Младежки дейности" - 2019 188 KB
29.07.2019
Въпроси и отговори, свързани с конкурсна сесия на Програма Младежки дейности 2019 168 KB
Документи за кандидатстване
22.07.2019
Формуляр за кандидатстване по Програма "Младежки дейности" - 2019 86 KB
Формуляр за Бюджет по Програма "Младежки дейности" на Община Габрово - 2019 36 KB
Декларация по чл. 9, ал. 3 от Правилника за финансиране на проекти по Програма „Младежки дейности" 29 KB
Декларация за липса на двойно финансиране 15 KB
Декларация за авторско право 24 KB
Таблица за оценка - част 1 22 KB
Таблица за оценка - част 2 21 KB