Община Габрово открива новата конкурсна сесия на Програма „Младежки дейности“ за 2022 година, под мотото „Габрово в Европейската година на младежта“.

2022 година е Европейската година на младежта, която поставя младите хора в центъра на актуалните политики и приоритети.

В Европейската година на младежта, институциите ще:

 • подкрепят поколението, което пожертва най-много по време на пандемията, като му дадат надежда, сила и увереност в бъдещето, с акцент върху  екологичния и цифров преход;
 • насърчат всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски/отдалечени райони/уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителната промяна;
 • популяризират възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора;
 • почерпят вдъхновение от действията, визията и идеите на младите хора за по-нататъшно укрепване и обновяване на общия проект на ЕС.

Габрово се обръща с покана към младите хора да споделят своите идеи и позиции по единадесетте Европейски младежки цели. Община Габрово с готовност ще ги подкрепи и насърчи, тъй като визията на младите хора за Габрово е водеща и определяща за планирането на едно по-добро бъдеще след пандемията, основано на споделени ценности.

Програма „Младежки дейности“, през 2022 година, предлага обширен обхват от възможности за изразяване на гледни точки, срещи, обмен на идеи, участие в инициативи, организиране на дейности, които да подкрепят личностното, социалното и професионално развитие на младите хора.

I. ПРИОРИТЕТИ

Приоритетите на конкурсната сесия на програма „Младежки дейности“ за 2022 г. са единадесетте Европейски младежки цели:

 1. Свързване на ЕС с младежта;
 2. Равенство между всички полове;
 3. Приобщаващи общества;
 4. Информация и конструктивен диалог;
 5. Психично здраве и благоденствие;
 6. Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места;
 7. Качествена работа за всички;
 8. Качествено учене;
 9. Пространство и участие за всеки;
 10. Устойчива и зелена Европа;
 11. Младежки и европейски програми.

За повече информация: https://youth-goals.eu/

Ще се подкрепят проектни идеи, допринасящи за развитието на младежките общности в Габрово и региона, развиващи личностните и социални умения на младите хора, провокиращи творчество и предоставящи алтернативи за свободното време и популяризиращи европейските ценности.

Програма „Младежки дейности“ подкрепя и стимулира младежката инициативност, търсенето на оригинални подходи, иновативните решения, насочени към по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово бъдеще след пандемията, което да даде надежда на младежите и на всички граждани на община Габрово.

Целева група по програмата са младежи на възраст от 15 до 29 г., които активно участват в подготовката и изпълнението на дейностите.

Дейностите по финансираните проекти трябва да се реализират на територията на община Габрово до 31.10.2022 г.

Всяко проектно предложение подлежи на оценка от сформирана за целта експертна комисия.

Всяко проектно предложение, получило средна стойност при оценката под 60 точки, няма да бъде класирано.

Общ размер на финансовите средства за Програма Младежки дейности през 2022 г. е 30 000,00 лв.

Максимална сума за едно проектно предложение - до 7 000,00 лв.

Програмата финансира до 100% от общата стойност на проектно предложение.

Всички условия за финансово подпомагане на одобрените проекти по Програма Младежки дейности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните права и задължения се уреждат с договор между кмета на община Габрово и организацията – изпълнител.

По настоящата процедура могат да кандидатстват:

1. Младежки организации, регистрирани при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност в сферата на младежките дейности.

2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование и Закона за народните читалища.

Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 24.06.2022 г. включително.

Въпроси могат да се задават на email: osnv@gabrovo.bg Разяснения ще се предоставят до 10.06.2022г.

Формуляр за кандидатстване

Договор

Декларация 1

Декларация 2

Декларация 3

Бюджет

Таблица за оценка 1

Таблица за оценка 2

Правилник програма младежки дейности