Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2017 г. и на инвестиционната програма

Решение 90

Приложение №1

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за ползване на търговски кредит в размер на 79 848 лв. Предназначението на кредита е осигуряване на средства за газифициране сградата на СУ „Райчо Каролев“ гр. Габрово

Решение 91

Приложение №1

Еднократно финансово подпомагане на:
1.Светослава Христова Андреева за участие на дъщеря й Рая Ивова Шикова,  ученичка от IV клас на ОУ „Неофит Рилски“ във  Финала на International Mathematics Olympiad (SIMOC) в Сингапур;
2. Димка Иванова Пенчева за участие на сина й Ясен Пламенов Пенчев, ученик от V клас на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ във  Финала на International Mathematics Olympiad (SIMOC) в Сингапур.

Решение 92

Предоставяне на целево финансиране за редовно археологическо проучване на обект 'Късноантична и ранновизантийска крепост' в м. Градище, гр. Габрово на Регионален исторически музей - Габрово

Решение 93

Приложение №1

Програма за оптимизация на училищната мрежа от общински учебни заведения в община Габрово за 2017 г.
Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища за 2017 г.“

Решение 94

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово /приета с Решение № 29/26.02.2015 г., изм. с Решение № 31/05.03.2015 г., доп. с Решение № 52/26.03.2015 г./ - първо четене

Решение 95

Приложение №1

Вземане на Решение по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД

Решение 96

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 97

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на 'В и К' ООД - Габрово

Решение 98

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 006026 в землището на с. Баланите, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 99

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване и решение за включване на ПИ с идентификатор 14218.17.48 по КК на гр.Габрово в границите на регулационния  план на гр.Габрово, I етап, I част

Решение 100

Включване на допълнителни позиции в списъка на обектите публична общинска собственост на територията на община Габрово, приет с Решение № 2 от 16.01.1997 г. и допълнен с Решения №№ 12 от 06.02.1997 г., 47 от 26.03.1999 г., 49 от 29.03.2001 г., 186 от 20.12.2001 г., 111 от 20.04.2006 г. и 13 от 06.02.2014 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 101

Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС

Решение 102

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост в РИМ- Габрово - Дечкова къща, ул. Опълченска № 8, с предназначение Билкопродавница

Решение 103

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни помещения за организиране на ученическо, столово хранене

Решение 104

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Габрово ЕООД върху част от имот - частна общинска собственост в сградата на ДКЦ І - База ІІ

Решение 105

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.538.72, заедно със сградите, находящ се на ул. 'Генерал Дерожински' № 51а, кв. Етър, гр. Габрово/

Решение 106

Приложение №1

Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост УПИ Х-70 за обществено обслужване от кв. 12 по плана на с. Лесичарка, общ. Габрово

Решение 107

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.503.680, гр. Габрово - Северна зона/

Решение 108

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД

Решение 109

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение 110

Приложение №1