Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет - Габрово

Решение 111

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово /приета с Решение № 29/26.02.2015 г., изм. с Решение № 31/05.03.2015 г., доп. с Решение № 52/26.03.2015 г./ - второ четене

Решение 112

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект 'Осигуряване на 'топъл обяд' в община Габрово 2016-2019 г.', финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 'Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г.'

Решение 113

Приложение №1

Продажба от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД - Габрово на меден проводник от въздушно-контактната мрежа на тролейбусния транспорт и закупуване на 3 броя автобуси

Решение 114

Приложение №1

Предоставяне за управление на В и К обектите, системите и съоръженията - общинска собственост на Асоциацията по В и К за обособена територия област Габрово

Решение 115

Приложение №1

Даване съгласие за откриване на процедура по създаване на общински културен институт с наименование 'Габровски камерен оркестър'

Решение 116

Удължаване срока на договор № 287-ОССД-12/22.06.2012 г. и договор № 90-ОССД-13/20.02.2013 г., сключени между Община Габрово и Държавна агенция 'Архиви' за предоставяне на безвъзмездно управление на обособени части от сграда - частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон № 17

Решение 117

Приложение №1

Отпускане на еднократна парична помощ на Елица Цветанова Червенска, необходима за лечение на дъщеря й Преслава Христова Червенска

Решение 118

Еднократно финансово подпомагане на Стефка Тодорова Стоева, ученичка от XI клас на ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ – гр. Габрово  за участие в Световния шампионат в направление Microsoft Office Specialist – PowerPoint 2016, в Анахайм, Калифорния, САЩ

Решение 119

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ във връзка с отреждане на имот № 030090 в землището на с.Гарван -„за учебен център“; имот № 030091 в землището на с. Гарван -„за инфраструктура“; имот № 030092 в землището на с. Гарван – „за складова дейност“ и имот № 000028 в землището на с. Гарван-„за административна и складова дейност“

Решение 120

Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост - представляващ ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, ул. Дунав

Решение 121

Приложение №1

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.509.586 по КК на гр. Габрово, ул. 'Дунав'/

Решение 122

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 'Св. Св. Кирил и Методий - 1928' град Габрово, върху обособен обект - частна общинска собственост в сграда на бул. 'Столетов' № 28, ет. 0, кв. Бичкиня, гр. Габрово

Решение 123

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. 'Арх. Атанас Донков' № 15, вх. Г, ет. 1, ап. 1

Решение 124

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Иван Вазов', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 125

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Ран Босилек', гр. Габрово, представляваща разливочна за ученическо хранене

Решение 126

Приложение №1

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ находящ се в с. Рязковци, общ. Габрово

Решение 127

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /УПИ ІІ - общ. от кв. 17 по плана на с. Велковци, общ. Габрово/

Решение 128

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - едноетажна масивна сграда /бивш Кафе-аперитив/ в кв. Нова махала, заедно с отстъпено право на строеж

Решение 129

Приложение №1